Bez Ciebie nie mam po co żyć. Jes­tem jak bez­domny wędro­wiec al­bo sa­mot­ny ptak lecący donikąd.


bez-ciebie-nie mam-po co żyć-jes­tem jak bez­domny-wędro­wiec-al­bo-­­ny-ptak-lecący-donikąd
nicholas sparksbezciebienie mampo co żyćjes­tem jak bez­domnywędro­wiecal­bosa­mot­nyptaklecącydonikądbez ciebieciebie nie mamnie mam po co żyćjes­tem jak bez­domny wędro­wiecwędro­wiec al­boal­bo sa­mot­nysa­mot­ny ptakptak lecącylecący donikądbez ciebie nie mamciebie nie mam po co żyćjes­tem jak bez­domny wędro­wiec al­bowędro­wiec al­bo sa­mot­nyal­bo sa­mot­ny ptaksa­mot­ny ptak lecącyptak lecący donikądbez ciebie nie mam po co żyćjes­tem jak bez­domny wędro­wiec al­bo sa­mot­nywędro­wiec al­bo sa­mot­ny ptakal­bo sa­mot­ny ptak lecącysa­mot­ny ptak lecący donikądjes­tem jak bez­domny wędro­wiec al­bo sa­mot­ny ptakwędro­wiec al­bo sa­mot­ny ptak lecącyal­bo sa­mot­ny ptak lecący donikąd

Ni­ko­mu niepotrzebna porzu­co­na gdzieś w kąt po­zos­ta­wiona sa­mej so­bie w tym poz­ba­wionym barw świecie bez miłości.. co się ze mną dzieje ?  cze­mu aż tak bar­dzo Cię pot­rze­buję ?  bez twej czułości jes­tem nic nie wartą pustą powłoką nie jes­tem sil­na sa­ma so­bie nie poradzę.. co mam zro­bić żeby było tak jak wte­dy ?  przez Ciebie niszcze­je od środ­ka smut­na, zapomniana tracę nadzieję na szczęście...• I wreszcie, cho­ciaż może za­nad­to się w to wgłębiam, nie można mieć fron­tu bez tyłu, a góry bez dołu, tak więc wca­le nie jes­tem prze­kona­ny, że światło może is­tnieć bez mro­ku, czys­tość bez bru­du, a dob­ro bez zła.Zima, Cóż, że na szy­bie szron? Mam Ciebie. Cóż, że wiatr w ściany dął? Mam Ciebie. Chcę abyś we mnie tchnął Cząstkę siebie. Od­dech po­daj na tacy Wraz z niebem. Gładź sub­telnie ramiona Z pragnieniem. Py­taj jak mogę żyć Bez Ciebie.Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł.Kimże jes­tem bez swo­jego zda­nia, czymże jes­tem bez swoich myśli, co sobą rep­re­zen­tuję bez swoich prze­konań? Ni­kim, marną na­mias­tką in­nych ludzi....