Bez Ciebie nie mam po co żyć. Jes­tem jak bez­domny wędro­wiec al­bo sa­mot­ny ptak lecący donikąd.


bez-ciebie-nie mam-po co żyć-jes­tem jak bez­domny-wędro­wiec-al­bo-­­ny-ptak-lecący-donikąd
nicholas sparksbezciebienie mampo co żyćjes­tem jak bez­domnywędro­wiecal­bosa­mot­nyptaklecącydonikądbez ciebieciebie nie mamnie mam po co żyćjes­tem jak bez­domny wędro­wiecwędro­wiec al­boal­bo sa­mot­nysa­mot­ny ptakptak lecącylecący donikądbez ciebie nie mamciebie nie mam po co żyćjes­tem jak bez­domny wędro­wiec al­bowędro­wiec al­bo sa­mot­nyal­bo sa­mot­ny ptaksa­mot­ny ptak lecącyptak lecący donikądbez ciebie nie mam po co żyćjes­tem jak bez­domny wędro­wiec al­bo sa­mot­nywędro­wiec al­bo sa­mot­ny ptakal­bo sa­mot­ny ptak lecącysa­mot­ny ptak lecący donikądjes­tem jak bez­domny wędro­wiec al­bo sa­mot­ny ptakwędro­wiec al­bo sa­mot­ny ptak lecącyal­bo sa­mot­ny ptak lecący donikąd

Wiara bez dobrych uczynków jest jak drzewo bez owocu, miłość jako matka bez dzieci, modlitwa jako ptak bez skrzydeł. -Piotr Skarga
wiara-bez-dobrych-uczynków-jest-jak-drzewo-bez-owocu-miłość-jako-matka-bez-dzieci-modlitwa-jako-ptak-bez-skrzydeł
Kimże jes­tem bez swo­jego zda­nia, czymże jes­tem bez swoich myśli, co sobą rep­re­zen­tuję bez swoich prze­konań? Ni­kim, marną na­mias­tką in­nych ludzi.... -AgniM
kimże-jes­tem-bez-swo­jego-zda­nia-czymże-jes­tem-bez-swoich-myśli-co sobą-rep­re­zen­tuję-bez-swoich-prze­konań-ni­kim-marną