Bez niepod­ległej Uk­rainy nie ma niepod­ległej Pol­ski, a bez niepod­ległej Pol­ski nie ma niepod­ległej Ukrainy.


bez-niepod­ległej-uk­rainy-nie  niepod­ległej-pol­ski-a bez-niepod­ległej-pol­ski-nie  niepod­ległej-ukrainy
jacek kurońbezniepod­ległejuk­rainynie ma niepod­ległejpol­skia bezpol­skiukrainybez niepod­ległejniepod­ległej uk­rainyuk­rainy nie ma niepod­ległejnie ma niepod­ległej pol­skia bez niepod­ległejniepod­ległej pol­skipol­ski nie ma niepod­ległejnie ma niepod­ległej ukrainybez niepod­ległej uk­rainyniepod­ległej uk­rainy nie ma niepod­ległejuk­rainy nie ma niepod­ległej pol­skia bez niepod­ległej pol­skiniepod­ległej pol­ski nie ma niepod­ległejpol­ski nie ma niepod­ległej ukrainybez niepod­ległej uk­rainy nie ma niepod­ległejniepod­ległej uk­rainy nie ma niepod­ległej pol­skia bez niepod­ległej pol­ski nie ma niepod­ległejniepod­ległej pol­ski nie ma niepod­ległej ukrainybez niepod­ległej uk­rainy nie ma niepod­ległej pol­skia bez niepod­ległej pol­ski nie ma niepod­ległej ukrainy

Bo czy chodzi o Pol­skę niepod­ległą, czy o ob­ronę praw człowieka i oby­wate­la, czy o soc­ja­lizm, to prze­cież prze­de wszys­tkim liczą się ludzie, których lu­biłem, za­pamiętałem, którym po­mogłem żyć.Mam wrażenie, że to hasło ob­ro­ny Pol­ski jest jak gdy­by potężnym łańcuchem, który jest jed­nym końcem przyt­wier­dzo­ny do Pol­ski. Chodzi o to, ażeby jak naj­więcej dłoni chwy­ciło za łańcuch, trze­ba go so­bie przerzu­cić przez ra­mię i ciągnąć, ciągnąć, cho­ciażby w krzyżach trzeszczało. Aby Pol­skę po­ciągnąć wyżej.To­warzysze, jechałem czer­wo­nym tram­wa­jem soc­ja­liz­mu aż do przys­tanku roz­gość się prze­lite­ruj kruche kości sprawdź każde wcięcie prze­kar­tkuj dokładnie nie po­miń żad­ne­go wersu tam gdzie widzisz błędy - do­konaj roz­ległej korekty a tam gdzie widzisz bra­ki - wstaw siebie Każdy naród wal­czący o niepod­ległość ma szan­se. Gdy­byśmy pat­rzy­li na to sto­sun­kiem sił, nie byłoby dziś wol­nej Gruz­ji, nie byłoby też zresztą wol­nej Polski.Dziś Obóz Wiel­kiej Pol­ski to jest właści­wie obóz młodych Po­laków, którzy mają tworzyć życie na­rodu pol­skiego, je­go pracę na wszys­tkich po­lach, osłaniać pier­siami swoimi je­go byt i je­go dob­ro prze­ciw wro­gom, którzy by chcieli je zniszczyć, wziąć w swo­je ręce lo­sy państwa polskiego.