Bez niepod­ległej Uk­rainy nie ma niepod­ległej Pol­ski, a bez niepod­ległej Pol­ski nie ma niepod­ległej Ukrainy.


bez-niepod­ległej-uk­rainy-nie  niepod­ległej-pol­ski-a bez-niepod­ległej-pol­ski-nie  niepod­ległej-ukrainy
jacek kurońbezniepod­ległejuk­rainynie ma niepod­ległejpol­skia bezpol­skiukrainybez niepod­ległejniepod­ległej uk­rainyuk­rainy nie ma niepod­ległejnie ma niepod­ległej pol­skia bez niepod­ległejniepod­ległej pol­skipol­ski nie ma niepod­ległejnie ma niepod­ległej ukrainybez niepod­ległej uk­rainyniepod­ległej uk­rainy nie ma niepod­ległejuk­rainy nie ma niepod­ległej pol­skia bez niepod­ległej pol­skiniepod­ległej pol­ski nie ma niepod­ległejpol­ski nie ma niepod­ległej ukrainybez niepod­ległej uk­rainy nie ma niepod­ległejniepod­ległej uk­rainy nie ma niepod­ległej pol­skia bez niepod­ległej pol­ski nie ma niepod­ległejniepod­ległej pol­ski nie ma niepod­ległej ukrainybez niepod­ległej uk­rainy nie ma niepod­ległej pol­skia bez niepod­ległej pol­ski nie ma niepod­ległej ukrainy

Każdy naród wal­czący o niepod­ległość ma szan­se. Gdy­byśmy pat­rzy­li na to sto­sun­kiem sił, nie byłoby dziś wol­nej Gruz­ji, nie byłoby też zresztą wol­nej Polski. -Lech Kaczyński
każdy-naród-wal­czący-o niepod­ległość- szan­se-gdy­byśmy pat­rzy­li-na to sto­sun­kiem-ł-nie byłoby-dziś-wol­nej-gruz­ji