Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonem


bez-ognia-bez-treś-bez-idei-bez-polotu-wszystko-stanie-ę-tylko-rutyną-i-szablonem
fiodor dostojewskibezogniabeztreściideipolotuwszystkostaniesiętylkorutynąszablonembez ogniabez treścibez ideibez polotupolotu wszystkowszystko staniestanie sięsię tylkotylko rutynąrutyną ii szablonembez polotu wszystkopolotu wszystko staniewszystko stanie sięstanie się tylkosię tylko rutynątylko rutyną irutyną i szablonembez polotu wszystko staniepolotu wszystko stanie sięwszystko stanie się tylkostanie się tylko rutynąsię tylko rutyną itylko rutyną i szablonembez polotu wszystko stanie siępolotu wszystko stanie się tylkowszystko stanie się tylko rutynąstanie się tylko rutyną isię tylko rutyną i szablonem

Kobieta powinna mieć naukę bez pedanterii, talent bez pretensji, cnotę bez dumy, szczęście bez świadków, wesołość bez wielbicieli.Bądź tu i te­raz. Po pros­tu tu i po pros­tu te­raz. Bez ocze­kiwań i bez obaw, bez jut­ra i bez wczo­raj, bez ut­rzy­mywa­nia i bez od­pycha­nia. Z pełną przy­tom­nością – tu i teraz.O ile pros­tszy byłby świat bez miłości, jed­nak nie da czy­tać się książki bez treści.Pamiętajcie, nowa Polska nie może być Polską bez dzieci Bożych! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie [...]Gamratka nie mająca wszystkich cech gamratki przypomina kuchnię bez kucharza, obiad bez wódki, lampę bez oliwy, kluski bez sera!