Bez szwagrów!? Czymże byłby żywot? Py­tała łania swo­jego jelenia.


bez-szwagrów-czymże-byłby-żywot-py­ła-łania-swo­jego-jelenia
fyrflebezszwagrówczymżebyłbyżywotpy­tałałaniaswo­jegojeleniabez szwagrówczymże byłbybyłby żywotpy­tała łaniałania swo­jegoswo­jego jeleniaczymże byłby żywotpy­tała łania swo­jegołania swo­jego jeleniapy­tała łania swo­jego jelenia

Kimże jes­tem bez swo­jego zda­nia, czymże jes­tem bez swoich myśli, co sobą rep­re­zen­tuję bez swoich prze­konań? Ni­kim, marną na­mias­tką in­nych ludzi....Schodzę po stop­niach Swo­jego życia, Bez ma­py, po za szla­kiem od dawna. Szu­kam po­kor­nie i cicho sen­su bycia. Gdzie z grozą, pos­tać stoi zabawna, Za ro­giem. Na skrzyżowa­niu ulic, Między moją a twoją i po­między trochę. Bo zacho­wuje­my się jak łania w obronie, Po­daj mi słowo, za­miast nie­czys­to kłócić, się...Jeśli skończysz, pro­wadząc bez­nadziej­ne życie dla­tego, że słuchałeś swo­jej ma­my, swo­jego ta­ty, księdza i ja­kiegoś gościa z te­lewiz­ji, to w pełni na nie so­bie zasłużyłeś.Czymże jest dla naszego serca świat bez miłości? Latarnią czarnoksięską bez światła.Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów.Świat bez kobiety byłby jak ogród bez kwiatów.