Bez wątpienia istnieje świat niewidzialny. Jest tylko problem: jak to daleko od centrum miasta i do której jest u nich w tygodniu otwarte?


bez-wątpienia-istnieje-świat-niewidzialny-jest-tylko-problem-jak-to-daleko-od-centrum-miasta-i-do-której-jest-u-nich-w-tygodniu-otwarte
woody allenbezwątpieniaistniejeświatniewidzialnyjesttylkoproblemjaktodalekoodcentrummiastadoktórejjestnichtygodniuotwartebez wątpieniawątpienia istniejeistnieje światświat niewidzialnyjest tylkotylko problemdaleko odod centrumcentrum miastamiasta ii dodo którejktórej jestjest uu nichnich ww tygodniutygodniu otwartebez wątpienia istniejewątpienia istnieje światistnieje świat niewidzialnyjest tylko problemjak to dalekodaleko od centrumod centrum miastacentrum miasta imiasta i doi do którejdo której jestktórej jest ujest u nichu nich wnich w tygodniuw tygodniu otwartebez wątpienia istnieje światwątpienia istnieje świat niewidzialnyjak to daleko oddaleko od centrum miastaod centrum miasta icentrum miasta i domiasta i do któreji do której jestdo której jest uktórej jest u nichjest u nich wu nich w tygodniunich w tygodniu otwartebez wątpienia istnieje świat niewidzialnyjak to daleko od centrumdaleko od centrum miasta iod centrum miasta i docentrum miasta i do którejmiasta i do której jesti do której jest udo której jest u nichktórej jest u nich wjest u nich w tygodniuu nich w tygodniu otwarte

Świat niewidzial­ny is­tnieje, bez dwóch zdań. Kwes­tia tyl­ko, jak da­leko to jest od śródmieścia i do której otwarte? Istnieje świat niewidzialny, który przenika świat widzialny.Miłość jest piękną bez wątpienia rzeczą i ma w poezji stare jak świat prawa; lecz trzeba, żeby miała twarz człowieczą, żeby tryskała życiem jej postawa.Zdziwienie, zaskoczenie to początek zrozumienia. To specyficzny i ekskluzywny sport i luksus intelektualistów. Dlatego też charakterystycznym dla nich gestem jest patrzenie na świat rozszerzonymi ze zdziwienia źrenicami. Cały otaczający nas świat jest dziwny i cudowny, jeśli nań spojrzeć szeroko otwartymi oczami. To właśnie, uleganie radosnemu zdziwieniu, jest rozkoszą dla futbolisty niedostępną, natomiast dzięki niej intelektualista idzie przez życie pogrążony w nie kończącym się, wizjonerskim upojeniu, którego oznaką zewnętrzną jest zdziwienie widoczne w oczach. Dlatego też dla starożytnych symbolem Minerwy była sowa, ptak, którego oczy są zawsze szeroko otwarte, jak gdyby w niemym zdziwieniu.Wolność polityczna istnieje jedynie w rządach umiarkowanych. Ale nie zawsze jest ona w państwach umiarkowanych. Jest w nich jedynie wówczas, kiedy się nie nadużywa władzy. Ale wiekuiste doświadczenie uczy, iż wszelki człowiek, który posiada władzę, skłonny jest jej nadużyć; posuwa się tak daleko aż napotka granice.Nigdy nie chodzi o to jak wielki jest problem – liczy się tylko, jak wielki jesteś ty!