Bezpośrednim i naturalnym rezultatem przesadnego szacunku dla prawa jest sytuacja żołnierzy, których szeregi – pułkownik, kapitan, kapral, szeregowcy i cała reszta – widuje się maszerujące na wojnę, ale na przekór własnej woli, ba, na przekór własnemu zdrowemu rozsądkowi i sumieniu.


bezpośrednim-i-naturalnym-rezultatem-przesadnego-szacunku-dla-prawa-jest-sytuacja-żołnierzy-których-szeregi-pułkownik-kapitan-kapral-szeregowcy
henry david thoreaubezpośrednimnaturalnymrezultatemprzesadnegoszacunkudlaprawajestsytuacjażołnierzyktórychszeregipułkownikkapitankapralszeregowcycałaresztawidujesięmaszerującenawojnęaleprzekórwłasnejwolibawłasnemuzdrowemurozsądkowisumieniubezpośrednim ii naturalnymnaturalnym rezultatemrezultatem przesadnegoprzesadnego szacunkuszacunku dladla prawaprawa jestjest sytuacjasytuacja żołnierzyktórych szeregiszeregi –– pułkownikszeregowcy ii całacała resztareszta –– widujewiduje sięsię maszerującemaszerujące nana wojnęale nana przekórprzekór własnejwłasnej wolina przekórprzekór własnemuwłasnemu zdrowemuzdrowemu rozsądkowirozsądkowi ii sumieniubezpośrednim i naturalnymi naturalnym rezultatemnaturalnym rezultatem przesadnegorezultatem przesadnego szacunkuprzesadnego szacunku dlaszacunku dla prawadla prawa jestprawa jest sytuacjajest sytuacja żołnierzyktórych szeregi –szeregi – pułkownikszeregowcy i całai cała resztacała reszta –reszta – widuje– widuje sięwiduje się maszerującesię maszerujące namaszerujące na wojnęale na przekórna przekór własnejprzekór własnej wolina przekór własnemuprzekór własnemu zdrowemuwłasnemu zdrowemu rozsądkowizdrowemu rozsądkowi irozsądkowi i sumieniu

Sukces jest po prostu naturalnym rezultatem, który wynika z konsekwentnego wykorzystania konkretnych podstaw.Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami.Na przekór naszemu dążeniu do rozsądku nieszczęsne serce ludzkie pozostanie we władzy szaleństwa.Na przekór naszemu dążeniu do rozsądku nieszczęsne serce ludzkie pozostanie zawsze we władzy szaleństwa.cały czas w napięciu w prze­ciw­nym kierun­ku do negatywnych na przekór wszystkiemu w drugą stronę płynę Ciekawość młodego wieku idzie ramię w ramię z biologią, podczas kiedy w starości jest to na przekór biologii. I tutaj zaczyna się podejrzenie, że jednak na biologii się nie skończy.