Bić, bić i jeszcze raz bić. (za­pyta­ny jak trak­to­wać więźniów i zdo­bywać od nich informacje) 


bić-bić-i jeszcze-raz-bić-za­pyta­ny-jak trak­to­wać-więźów-i zdo­bywać-od nich-informacje 
josif wissarionowicz dżugaszwili (józef stalin)bićbići jeszczerazbićza­pyta­nyjak trak­to­waćwięźniówi zdo­bywaćod nichinformacje bić i jeszczei jeszcze razraz bić(za­pyta­ny jak trak­to­waćjak trak­to­wać więźniówwięźniów i zdo­bywaći zdo­bywać od nichod nich informacje) bić i jeszcze razi jeszcze raz bić(za­pyta­ny jak trak­to­wać więźniówjak trak­to­wać więźniów i zdo­bywaćwięźniów i zdo­bywać od nichi zdo­bywać od nich informacje) bić i jeszcze raz bić(za­pyta­ny jak trak­to­wać więźniów i zdo­bywaćjak trak­to­wać więźniów i zdo­bywać od nichwięźniów i zdo­bywać od nich informacje) (za­pyta­ny jak trak­to­wać więźniów i zdo­bywać od nichjak trak­to­wać więźniów i zdo­bywać od nich informacje) 

Słowa są niczym cegły, jed­no pot­ra­fi za­bić al­bo zro­bić ranę na całe życie. Używaj mądrze swo­jego języ­ka by nie ro­bić krzyw­dy in­nym na­wet nieświadomie...Co ro­bić te­raz gdy się spadło z chmur Na wiel­kie ziemi tej pustkowia Co ro­bić te­raz gdy się skończył cud Wymódlmy za­tem go od nowa Wolę za­bić miłość niżeli ona by miała za­bić mnie.W sprawie gehenny zwierząt nie wystarczy bić na alarm, trzeba bić po gębie.Kto się boi zro­bić błąd, ten nig­dy nie będzie ro­bić historii.Ta­lent – to ro­bić z łat­wością to, co jest trud­ne dla in­nych. Ro­bić to, co niemożli­we dla ta­len­tu – oto geniusz.