Biała kar­tka to nie pus­ty ob­raz. Właśnie ta biała kar­tka za­wiera naj­więcej ob­razów .Te ob­ra­zy tworzy każdy z nas w swo­jej głowie. To my jes­teśmy artystami.


biała-kar­tka-to nie pus­ty-ob­raz-właśnie  biała-kar­tka-za­wiera-naj­więcej-ob­razów-te ob­ra­zy-tworzy-każdy-z nas
mała mibiałakar­tkato nie pus­tyob­razwłaśnie ta białaza­wieranaj­więcejob­razówte ob­ra­zytworzykażdyz nasw swo­jejgłowieto my jes­teśmyartystamibiała kar­tkakar­tka to nie pus­tyto nie pus­ty ob­razwłaśnie ta biała kar­tkakar­tka za­wieraza­wiera naj­więcejnaj­więcej ob­razówte ob­ra­zy tworzytworzy każdykażdy z nasz nas w swo­jejw swo­jej głowieto my jes­teśmy artystamibiała kar­tka to nie pus­tykar­tka to nie pus­ty ob­razwłaśnie ta biała kar­tka za­wierakar­tka za­wiera naj­więcejza­wiera naj­więcej ob­razówte ob­ra­zy tworzy każdytworzy każdy z naskażdy z nas w swo­jejz nas w swo­jej głowie

Życie jest niczym pus­ta kar­tka, i to my jes­teśmy auto­rami te­go dzieła. -Ryder
Życie-jest niczym-pus­-kar­tka-i to my jes­teśmy-auto­rami-te­go-dzieła
Kar­to­teki po­licyj­ne są często naszą je­dyną prze­pus­tką do nieśmiertelności. -Milan Kundera
kar­to­teki-po­licyj­ne-są często-naszą-­dyną-prze­pus­tką-do nieśmiertelnoś
Kar­tka i pa­pier to naj­lep­sza re­cep­ta na ca­le zło... -MarzycielS
kar­tka-i pa­pier-to naj­lep­sza-re­cep­-na ca­-zło