Biada łas­kom, które wyśliz­gują się z niegod­nych rąk.


biada-łas­kom-które-wyśliz­gują ę-z niegod­nych-rąk
rabindranath tagorebiadałas­komktórewyśliz­gują sięz niegod­nychrąkbiada łas­komktóre wyśliz­gują sięwyśliz­gują się z niegod­nychz niegod­nych rąkktóre wyśliz­gują się z niegod­nychwyśliz­gują się z niegod­nych rąkktóre wyśliz­gują się z niegod­nych rąk

po­myślałam życzenie i spadło niebo odsłaniając skórę cienką jak pergamin ra­ny i inne tatuaże a że ja(k) wąż wyśliz­gują się mi twarze piekło umiera­my cicho każde w swoim a jedno . nie sta­raj się dostrzec bo miłość się dzieje kiedy nikt nie patrzy Bóg może nam zsyłać dary, ale przyjęcie ich i zachowanie musi być naszą własną zasługą. Biada łaskom, które wyślizgują się z niegodnych rąk.Człowiek po­siada pew­ne przew­rotne cechy cha­rak­te­ru, które kom­pli­kują naj­pros­tsze rzeczy.By­wają ludzie z cha­rak­te­rem i ludzie, którzy ule­gają włas­nym zachcian­kom, po­zując na zmusza­nych. Ci drudzy są po pros­tu słabi. Ski­niesz - biegną. Po­tem ktoś in­ny skinie...Mężczyźni, którzy nie umiz­gują się do ko­biet, łat­wo stają się ofiara­mi ko­biet, które miz­drzą się do nich.bańka mydlana tchnięta powietrzem ma­nipu­lowa­na każdym nieod­czu­wal­nym podmuchem nie może wspiąć się w górę tyl­ko spada niegod­na dłuższe­go życia jej koniec tak mało ważny jak jej istnienie niegodna dluższej egzystencji niegod­na bytu