Biada te­mu, kto na­dużywa prze­wagi, jaką nad ser­cem dru­giego po­siada, w tym ce­lu, by poz­ba­wić go ra­dośc, kiełkującej na dnie je­go serca.


biada-te­mu-kto-na­żywa-prze­wagi-jaką-nad-ser­cem-dru­giego-po­siada-w tym-­lu-by poz­ba­wić-go ra­dośc-kiełkującej-na dnie-­go
johann wolfgang goethebiadate­muktona­dużywaprze­wagijakąnadser­cemdru­giegopo­siadaw tymce­luby poz­ba­wićgo ra­dośckiełkującejna dnieje­gosercabiada te­mukto na­dużywana­dużywa prze­wagijaką nadnad ser­cemser­cem dru­giegodru­giego po­siadaw tym ce­luby poz­ba­wić go ra­dośckiełkującej na dniena dnie je­goje­go sercakto na­dużywa prze­wagijaką nad ser­cemnad ser­cem dru­giegoser­cem dru­giego po­siadakiełkującej na dnie je­gona dnie je­go sercajaką nad ser­cem dru­giegonad ser­cem dru­giego po­siadakiełkującej na dnie je­go sercajaką nad ser­cem dru­giego po­siada

Jeśli sam nie wniosę miłośći, ra­dości, ciepła i roz­koszy, to nie da mi ich dru­gi, a całym ser­cem pełnym szczęśli­wości nie uszczęśli­wię dru­giego, który stoi prze­de mną zim­ny i bezsilny.Uważam, że prze­waga życia nad śmier­cią jest tak niewyob­rażal­na, że za­pew­nienie spraw­cy zbrod­ni zabójstwa tak niewyob­rażal­nej prze­wagi nad je­go ofiarą, jak prze­waga: ja będę żył, a ty nie będziesz, jest głębo­ko niemoralne.Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą.Dla mnie Two­je ser­ce bi­je, dla mnie dru­gie się porusza, jed­ne swym ser­cem ok­ryję, dru­gie mnie do działań zmusza.Pe­wien in­diański chłopiec za­pytał kiedyś dziadka: - Co sądzisz o sy­tuac­ji na świecie? Dziadek odpowiedział: - Czuję się tak, jak­by w moim ser­cu toczyły walkę dwa wil­ki. Je­den jest pełen złości i niena­wiści. Dru­giego prze­pełnia miłość, prze­bacze­nie i pokój. - Który zwy­cięży? - chciał wie­dzieć chłopiec. - Ten, które­go kar­mię - od­rzekł na to dziadek.Ta­ka so­bie bez­myśl nr 2. ___________________________________________________________________________________________________ Po­mimo po­siada­nej na­wigac­ji w sa­mocho­dach i te­lefo­nach, trud­no jest tra­fić na dru­giego człowieka. Kiedy jed­nak ta sztu­ka nam się uda, to ogar­nia nas przerażenie. ___________________________________________________________________________________________________