Biada te­mu, kto na­dużywa prze­wagi, jaką nad ser­cem dru­giego po­siada, w tym ce­lu, by poz­ba­wić go ra­dośc, kiełkującej na dnie je­go serca.


biada-te­mu-kto-na­żywa-prze­wagi-jaką-nad-ser­cem-dru­giego-po­siada-w tym-­lu-by poz­ba­wić-go ra­dośc-kiełkującej-na dnie-­go
johann wolfgang goethebiadate­muktona­dużywaprze­wagijakąnadser­cemdru­giegopo­siadaw tymce­luby poz­ba­wićgo ra­dośckiełkującejna dnieje­gosercabiada te­mukto na­dużywana­dużywa prze­wagijaką nadnad ser­cemser­cem dru­giegodru­giego po­siadaw tym ce­luby poz­ba­wić go ra­dośckiełkującej na dniena dnie je­goje­go sercakto na­dużywa prze­wagijaką nad ser­cemnad ser­cem dru­giegoser­cem dru­giego po­siadakiełkującej na dnie je­gona dnie je­go sercajaką nad ser­cem dru­giegonad ser­cem dru­giego po­siadakiełkującej na dnie je­go sercajaką nad ser­cem dru­giego po­siada

Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. -Jan Twardowski
kochać-dru­giego-człowieka-oz­nacza-wielką-pracę-nad-sobą
Dla mnie Two­je ser­ce bi­je, dla mnie dru­gie się porusza, jed­ne swym ser­cem ok­ryję, dru­gie mnie do działań zmusza. -CzarnaMysz
dla-mnie-two­-ser­-bi­-dla-mnie-dru­gie ę-porusza-jed­ne-swym-ser­cem-ok­ryję-dru­gie-mnie-do działań-zmusza