Biada temu, kto zadowolony jest z siebie; taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu.


biada-temu-kto-zadowolony-jest-z-siebie-taki-człowiek-nigdy-nie-nabędzie-rozumu
vincent van goghbiadatemuktozadowolonyjestsiebietakiczłowieknigdynienabędzierozumubiada temukto zadowolonyzadowolony jestjest zz siebietaki człowiekczłowiek nigdynigdy nienie nabędzienabędzie rozumukto zadowolony jestzadowolony jest zjest z siebietaki człowiek nigdyczłowiek nigdy nienigdy nie nabędzienie nabędzie rozumukto zadowolony jest zzadowolony jest z siebietaki człowiek nigdy nieczłowiek nigdy nie nabędzienigdy nie nabędzie rozumukto zadowolony jest z siebietaki człowiek nigdy nie nabędzieczłowiek nigdy nie nabędzie rozumu

Biada temu, kto zadowolony jest z siebie, taki człowiek nigdy nie nabędzie rozumu.Bieda te­mu, kto za­dowo­lony jest z siebie: ta­ki człowiek nig­dy nie nabędzie rozumu.Kto samotny los wybrał, temu stokroć biada, Bo to jest człowiek, który sam siebie okrada.Biada temu, kto pychą swoją wszystko mierzy i dba tylko o siebie i ku sobie garnie! Pychę nędza odważy i w sądzie zadzierży, a miłości kto nie miał, schodzi z świata marnie.Czy będzie taki dzień, w którym człowiek powie: Kobiety rzadko przebaczają temu, kto forsuje okazję, ale nigdy temu, kto pomija sposobność.