Bib­lia na­kazu­je nam kochać zarówno naszych bliźnich jak i naszych wrogów. Praw­do­podob­nie dla­tego, po­nieważ z re­guły są to ci sa­mi ludzie.


bib­lia-na­kazu­-nam-kochać-zarówno-naszych-bliźnich-jak i naszych-wrogów-praw­do­podob­nie dla­tego-po­nieważ-z re­guły
gilbert keith chestertonbib­liana­kazu­jenamkochaćzarównonaszychbliźnichjak i naszychwrogówpraw­do­podob­nie dla­tegopo­nieważz re­gułysą to ci sa­miludziebib­lia na­kazu­jena­kazu­je namnam kochaćkochać zarównozarówno naszychnaszych bliźnichbliźnich jak i naszychjak i naszych wrogówpo­nieważ z re­gułyz re­guły są to ci sa­misą to ci sa­mi ludziebib­lia na­kazu­je namna­kazu­je nam kochaćnam kochać zarównokochać zarówno naszychzarówno naszych bliźnichnaszych bliźnich jak i naszychbliźnich jak i naszych wrogówpo­nieważ z re­guły są to ci sa­miz re­guły są to ci sa­mi ludziebib­lia na­kazu­je nam kochaćna­kazu­je nam kochać zarównonam kochać zarówno naszychkochać zarówno naszych bliźnichzarówno naszych bliźnich jak i naszychnaszych bliźnich jak i naszych wrogówpo­nieważ z re­guły są to ci sa­mi ludziebib­lia na­kazu­je nam kochać zarównona­kazu­je nam kochać zarówno naszychnam kochać zarówno naszych bliźnichkochać zarówno naszych bliźnich jak i naszychzarówno naszych bliźnich jak i naszych wrogów

nie zapomnij oddechu naszych ciał do­tyku naszych oczu spot­kań naszych dłoni uderzeń naszych serc smaku naszych ust zapachu naszych nocy śladów naszej miłości gdy budziłaś mo­je pragnienia i wte­dy cze­kałem ... na cud Wyglądała jak książka, którą w bib­liotecznych ka­talo­gach ok­reśla się ja­ko „lek­ko pod­niszczoną”, choć uczci­wość na­kazu­je przyz­nać, że spra­wiała wrażenie nad­niszczo­nej, przed­niszczo­nej, za­niszczo­nej a praw­do­podob­nie również śródniszczonej.Na końcu będziemy pa­miętać nie słowa naszych wrogów, ale mil­cze­nie naszych przyjaciół.Jak tyl­ko przes­ta­jemy in­te­reso­wać się spra­wami naszych bliźnich wprost wyłażą ze skóry żeby po­wie­rzyć nam swo­je tajemnice.Praw­da jest dziw­niej­sza od fik­cji, a to dla­tego, że fik­cja mu­si być praw­do­podob­na. Praw­da - nie.Sprawiedliwość wymaga, żebyśmy naszych bliźnich sądzili według tego, co robią lub mówią, a nie według ukrytych intencji, które im przypisujemy.