Bied­ny umysłowo, to ten, który szuf­ladkuję dru­giego człowieka za słuchaną mu­zykę, noszo­ne ciu­chy i to­warzys­two w którym się obraca.


bied­ny-umysłowo-to ten-który-szuf­ladkuję-dru­giego-człowieka-za słuchaną-mu­zykę-noszo­ne-ciu­chy-i to­warzys­two-w którym ę
szajbussbied­nyumysłowoto tenktóryszuf­ladkujędru­giegoczłowiekaza słuchanąmu­zykęnoszo­neciu­chyi to­warzys­twow którym sięobracabied­ny umysłowoktóry szuf­ladkujęszuf­ladkuję dru­giegodru­giego człowiekaczłowieka za słuchanąza słuchaną mu­zykęnoszo­ne ciu­chyciu­chy i to­warzys­twoi to­warzys­two w którym sięw którym się obracaktóry szuf­ladkuję dru­giegoszuf­ladkuję dru­giego człowiekadru­giego człowieka za słuchanączłowieka za słuchaną mu­zykęnoszo­ne ciu­chy i to­warzys­twociu­chy i to­warzys­two w którym sięi to­warzys­two w którym się obracaktóry szuf­ladkuję dru­giego człowiekaszuf­ladkuję dru­giego człowieka za słuchanądru­giego człowieka za słuchaną mu­zykęnoszo­ne ciu­chy i to­warzys­two w którym sięciu­chy i to­warzys­two w którym się obracaktóry szuf­ladkuję dru­giego człowieka za słuchanąszuf­ladkuję dru­giego człowieka za słuchaną mu­zykęnoszo­ne ciu­chy i to­warzys­two w którym się obraca

Miłość to nie tyl­ko stan emoc­jo­nal­ny, w którym uczu­cie do dru­giego człowieka prze­wyższa wszys­tko. To też tęskno­ta za miej­scem, w którym zos­ta­wiło się serce.Lek­cja dla jed­ne­go człowieka to dla dru­giego his­to­ria, ale często his­to­ria jed­ne­go człowieka dla dru­giego może oka­zać się lekcją.Człowieka, który pot­ra­fi wy­konać coś niep­rawdo­podob­ne­go różni od te­go, który nie pot­ra­fi tyl­ko jed­no: pier­wsze­go pro­wadzi wiara w to, że się uda, a dru­giego og­ra­nicza strach przed porażką.Łat­wo jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki on jest. Trud­no jest kochać dru­giego człowieka ta­kim, ja­ki nie jest. Widzieć w nim to wszys­tko, czym mógłby być, ale jeszcze nie potrafi.Bied­ny ten kraj, w którym le­karz cier­pi na podagrę.Każde­mu zdarza się de­cydo­wać o lo­sie dru­giego człowieka.