Bieda tych, którzy piszą szybko, polega na tym, że jednocześnie nie potrafią pisać krótko.


bieda-tych-którzy-piszą-szybko-polega-na-tym-że-jednocześnie-nie-potrafią-pisać-krótko
walter scottbiedatychktórzypisząszybkopoleganatymżejednocześnieniepotrafiąpisaćkrótkobieda tychktórzy pisząpiszą szybkopolega nana tymże jednocześniejednocześnie nienie potrafiąpotrafią pisaćpisać krótkoktórzy piszą szybkopolega na tymże jednocześnie niejednocześnie nie potrafiąnie potrafią pisaćpotrafią pisać krótkoże jednocześnie nie potrafiąjednocześnie nie potrafią pisaćnie potrafią pisać krótkoże jednocześnie nie potrafią pisaćjednocześnie nie potrafią pisać krótko

Ludzie, którzy pisać nie potrafią, piszą zbyt wiele o tych, którzy pisać powinni.Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie rozumieją.Noc nie ma pisanych dziejów, gdyż ci, którzy piszą, śpią albo piszą w nocy.Krytycy dzielą się na trzy grupy. Pierwsza - krytycy, którzy piszą to, co myślą. Druga - którzy piszą to, co im każą. Trzecia - którzy myślą to, co im każą.Kry­tycy dzielą się na trzy gru­py. Pier­wsza – kry­tycy, którzy piszą to, co myślą. Dru­ga – którzy piszą to, co im każą. Trze­cia – którzy myślą to, co im każą.Piekło polega na tym, że widzimy piękno życia i stale musimy pamiętać, że trwa krótko, że zabraknie nam czasu.