Bierz mnie Rozbieraj Rozkładaj i składaj Ka­wałek po kawałku Cen­ty­metr po centymetrze Pożądaj mnie W całości i rozdartą Obecną i obdartą Z rzeczywistości Bierz mnie Jak ja biorę Ciebie Część po części Od­dech po oddechu Zat­rać się Oddaj 


bierz-mnie-rozbieraj-rozkładaj-i składaj-ka­wałek-po kawałku-cen­ty­metr-po centymetrze-pożądaj-mnie-w-całoś-i rozdartą-obecną
bezoddechubierzmnierozbierajrozkładaji składajka­wałekpo kawałkucen­ty­metrpo centymetrzepożądajcałościi rozdartąobecnąi obdartąrzeczywistościjakja bioręciebieczęśćpo częściod­dechpo oddechuzat­raćsięoddaj bierz mniemnie rozbierajrozbieraj rozkładajrozkładaj i składaji składaj ka­wałekka­wałek po kawałkupo kawałku cen­ty­metrcen­ty­metr po centymetrzepo centymetrze pożądajpożądaj mniemnie ww całościcałości i rozdartąi rozdartą obecnąobecną i obdartąi obdartą zz rzeczywistościrzeczywistości bierzbierz mniemnie jakjak ja bioręja biorę ciebieciebie częśćczęść po częścipo części od­dechod­dech po oddechupo oddechu zat­raćzat­rać sięsię oddaj bierz mnie rozbierajmnie rozbieraj rozkładajrozbieraj rozkładaj i składajrozkładaj i składaj ka­wałeki składaj ka­wałek po kawałkuka­wałek po kawałku cen­ty­metrpo kawałku cen­ty­metr po centymetrzecen­ty­metr po centymetrze pożądajpo centymetrze pożądaj mniepożądaj mnie wmnie w całościw całości i rozdartącałości i rozdartą obecnąi rozdartą obecną i obdartąobecną i obdartą zi obdartą z rzeczywistościz rzeczywistości bierzrzeczywistości bierz mniebierz mnie jakmnie jak ja bioręjak ja biorę ciebieja biorę ciebie częśćciebie część po częściczęść po części od­dechpo części od­dech po oddechuod­dech po oddechu zat­raćpo oddechu zat­rać sięzat­rać się oddaj 

obudź mnie z lo­du jak śnieżną figurkę sy­kiem wprost do ucha pod­nieś mnie dwuz­nacznie zat­rzy­maj w połowie po­między jed­nym dnem a drugim za­bierz mnie w podróż wijącym półszeptem pochodzącym z ciemności a ja zbliżę się do Ciebie niepos­trzeżenie przyz­wyczaję Cię do siebie - i ucieknę i może dam się złapać za­bierz mnie do krainy gdzie nig­dy nie pa­da deszcz gdzie nie is­tnieje ból ani smutek gdzie bar­wy miłości ma­lują twarze gdzie wiją się kas­ka­dy wod­ne a każdy ko­lej­ny krok na­pełnia nas wol­nością gdzie nasze ser­ca jak połówki diamentów rozbłysną dro­bin­ka­mi światła niezniszczalne za­bierz mnie na spacer do Ra­ju ...ღ 1.05.2016 Malusia_035  Zrzu­ciłam skórę i połknęłam w całości. Do­syć mam uda­wania ko­goś, kim nie jestem. Al­bo bie­rzesz mnie w pa­kiecie ta­kim, jaką jestem. Al­bo nie bierz mnie wcale..Człowieku Nie chcę żebyś mnie kochał Nie To nie jest konieczne - jeśli nie pot­ra­fisz - Chcę tyl­ko jednego Chłopcze Za­bierz mnie nad morze Będziemy razem Tańczyć na plaży Obej­rzy­my zachód słońca Może na­wet cię pocałuję Wiem Że nie będziesz miał nic przeciwko Przyjacielu Nie musisz Po­kazy­wać mi swo­jej duszy Możesz tyl­ko się uśmiechać Proszę Za­bierz mnie nad morze Dot­knij mnie prze­jedź pal­ca­mi po skórze chwyć pewnie i pod­nieś do góry. Nie baw się za­bierz mnie do krainy marzeń pomóż odlecieć i szy­bować naucz. Połóż mnie pośród miękkości jedwabiu nie będziemy te­raz rozmawiać do­piero rano.Wi­taj mo­ja droga, Słyszałam o To­bie w żeg­laskich balladach, Gdzie żyłaś w us­tach in­nych od lat. Mówiono na Ciebie, Mroczna. Słysząc Twe imię za­miera­li wszyscy, Lecz za­gościłaś u mnie i po­lubiłam Cię, Mi­mo Twoich, ciem­nych oczu, Proszę, za­bierz mnie do siebie.