Bierz ochoczo swój krzyż i ucałuj go. Jak Pan Bóg zobaczy, że niesiesz go ochoczo, to może coś ci jeszcze dołoży.


bierz-ochoczo-swój-krzyż-i-ucałuj-go-jak-pan-bóg-zobaczy-że-niesiesz-go-ochoczo-to-może-coś-jeszcze-dołoży
jan budziaszekbierzochoczoswójkrzyżucałujgojakpanbógzobaczyżeniesieszgoochoczotomożecośjeszczedołożybierz ochoczoochoczo swójswój krzyżkrzyż ii ucałujucałuj gojak panpan bógbóg zobaczyże niesieszniesiesz gogo ochoczomoże coścoś cici jeszczejeszcze dołożybierz ochoczo swójochoczo swój krzyżswój krzyż ikrzyż i ucałuji ucałuj gojak pan bógpan bóg zobaczyże niesiesz goniesiesz go ochoczomoże coś cicoś ci jeszczeci jeszcze dołożybierz ochoczo swój krzyżochoczo swój krzyż iswój krzyż i ucałujkrzyż i ucałuj gojak pan bóg zobaczyże niesiesz go ochoczomoże coś ci jeszczecoś ci jeszcze dołożybierz ochoczo swój krzyż iochoczo swój krzyż i ucałujswój krzyż i ucałuj gomoże coś ci jeszcze dołoży

Lekki staje się ciężar, jeśli go dźwigasz ochoczo. -Owidiusz
lekki-staje-ę-ężar-śli-go-dźwigasz-ochoczo
Zła kobieta Jak Pan Bóg do­puści co złego dob­re­go coś zaw­sze też da­je - ciężki ci miała charakter lecz lek­kie obyczaje!  -Gold Fishy
zła-kobieta-jak-pan-bóg-do­puś-co złego-dob­re­go-coś-zaw­sze-też-da­-ężki- miała-charakter-lecz-lek­kie-obyczaje