Biorąc pod uwagę wszys­tkie ak­ty tworze­nia, od­kry­wa się jedną ele­men­tarną prawdę: gdy się cze­muś praw­dzi­wie poświęca­my, wspiera nas opatrzność.


biorąc-pod-uwagę-wszys­tkie-ak­ty-tworze­nia-od­kry­wa ę-jedną-ele­men­tarną-prawdę-gdy ę-cze­muś-praw­dzi­wie-poświęca­my
johann wolfgang goethebiorącpoduwagęwszys­tkieak­tytworze­niaod­kry­wa sięjednąele­men­tarnąprawdęgdy sięcze­muśpraw­dzi­wiepoświęca­mywspieranasopatrznośćbiorąc podpod uwagęuwagę wszys­tkiewszys­tkie ak­tyak­ty tworze­niaod­kry­wa się jednąjedną ele­men­tarnąele­men­tarną prawdęgdy się cze­muścze­muś praw­dzi­wiepraw­dzi­wie poświęca­mywspiera nasnas opatrznośćbiorąc pod uwagępod uwagę wszys­tkieuwagę wszys­tkie ak­tywszys­tkie ak­ty tworze­niaod­kry­wa się jedną ele­men­tarnąjedną ele­men­tarną prawdęgdy się cze­muś praw­dzi­wiecze­muś praw­dzi­wie poświęca­mywspiera nas opatrzność

Biorąc pod uwagę wszystkie akty tworzenia, odkrywa się jedną elementarną prawdę: gdy się czemuś prawdziwie poświęcamy wspiera nas Opatrzność.Pod za­puchnięty­mi po­wieka­mi kry­je się cze­luść bez dna. Po­mieści wszys­tkie emocje.W mo­men­cie, gdy zgasną już wszys­tkie gwiaz­dy, przes­tanę wie­rzyć w Księżyc, a Słońce nie będzie przy­pomi­nało już o wspólnych zacho­dach, do­piero wte­dy będę w sta­nie poczuć, że wszys­tko, co się wy­darzyło nie ma już żad­ne­go znacze­nia. Że ta podróż skończyła się już na zawsze.Bóg jest wszys­tki­mi rzecza­mi, wy­pełnia wszys­tkie rzeczy i w nim wszys­tkie rzeczy się zawierają. Na pod­sta­wie: Księga Uran­tii, 11:8.1 praw­dzi­wy przy­jaciel zaw­sze wprost po­wie ci bo­lesną prawdę - po­wie ci o to­bie całą prawdę -  dla­tego na­si wro­gowie są naszy­mi naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi, lecz oczy­wiście naj­lep­szy­mi i praw­dzi­wymi przy­jaciółmi po Bo­gu, Mat­ce Bożej, Świętych z Nieba i Aniołach Bożych - a Którzy nie są naszy­mi wro­gami ! dzielę się na dwoje i sta­le mnożę w sobie jes­tem żywą myślą czy­nem słowem nie ważne co powiesz już is­tnieję w tobie ele­men­tarną cząstką bo przebłys­kiem się zowię choćbyś nie chciał/a by­tuję właśnie w głowie wierzę i zdobywam a mą resztę czas dopowie... :)