Biurokracja zabija wszelką działalność, bo niszczy energię.


biurokracja-zabija-wszelką-działalność-bo-niszczy-energię
jan fedorowiczbiurokracjazabijawszelkądziałalnośćboniszczyenergiębiurokracja zabijazabija wszelkąwszelką działalnośćbo niszczyniszczy energiębiurokracja zabija wszelkązabija wszelką działalnośćbo niszczy energiębiurokracja zabija wszelką działalność

Wszelka wartościowa działalność jest działaniem z wiary.Biurok­racja za­bija wszel­ka działal­ność, bo niszczy energię.Rosyjscy politycy – podobnie jak Zachód – muszą wyciągnąć lekcję z ostatnich siedmiu lat. Nie można narzucać państwu obcej mu polityki. Nie można przeprowadzać reform niedemokratycznymi metodami, za wszelką cenę, ponieważ wiedzie to do korupcji i zabija reformy.Biurokracja to dobrze zorganizowana zaraza.Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością.Mały jest, ko­go wiel­ki los niszczy; ko­go niszczy mały los, ten może być wielki.