Bliższa ek­spli­kac­ja re­ligii zaw­sze jest ok­reślo­na przez his­to­rię różnych dog­matów i in­sty­tuc­ji, jest za­nurzo­na w dziejach kul­tu­ry, a więc nie można tej dok­try­nal­nej stro­ny re­ligii przed­sta­wiać ja­ko cze­goś co wszys­cy po­win­ni uz­nać, bo to jest praw­da. To jest praw­da może w ja­kimś znacze­niu, ale ta praw­da mu­si być – jest – tłumaczo­na języ­kiem różnych his­to­rycznie uk­ształto­wanych kultur.


bliższa-ek­spli­kac­ja-re­ligii-zaw­sze-jest ok­reślo­na-przez-his­to­rię-różnych-dog­matów-i in­sty­tuc­ji-jest za­nurzo­na
leszek kołakowskibliższaek­spli­kac­jare­ligiizaw­szejest ok­reślo­naprzezhis­to­rięróżnychdog­matówi in­sty­tuc­jijest za­nurzo­naw dziejachkul­tu­rya więcnie możnatej dok­try­nal­nejstro­nyprzed­sta­wiaćja­kocze­gośco wszys­cypo­win­niuz­naćbo to jest praw­dato jest praw­damożew ja­kimśznacze­niualeta praw­damu­sibyć– jest – tłumaczo­najęzy­kiemhis­to­rycznieuk­ształto­wanychkulturbliższa ek­spli­kac­jaek­spli­kac­ja re­ligiire­ligii zaw­szezaw­sze jest ok­reślo­najest ok­reślo­na przezprzez his­to­rięhis­to­rię różnychróżnych dog­matówdog­matów i in­sty­tuc­jijest za­nurzo­na w dziejachw dziejach kul­tu­rya więc nie możnanie można tej dok­try­nal­nejtej dok­try­nal­nej stro­nystro­ny re­ligiire­ligii przed­sta­wiaćprzed­sta­wiać ja­koja­ko cze­goścze­goś co wszys­cyco wszys­cy po­win­nipo­win­ni uz­naćto jest praw­da możemoże w ja­kimśw ja­kimś znacze­niuale ta praw­data praw­da mu­simu­si byćbyć – jest – tłumaczo­na– jest – tłumaczo­na języ­kiemjęzy­kiem różnychróżnych his­to­ryczniehis­to­rycznie uk­ształto­wanychuk­ształto­wanych kulturbliższa ek­spli­kac­ja re­ligiiek­spli­kac­ja re­ligii zaw­szere­ligii zaw­sze jest ok­reślo­nazaw­sze jest ok­reślo­na przezjest ok­reślo­na przez his­to­rięprzez his­to­rię różnychhis­to­rię różnych dog­matówróżnych dog­matów i in­sty­tuc­jijest za­nurzo­na w dziejach kul­tu­rya więc nie można tej dok­try­nal­nejnie można tej dok­try­nal­nej stro­nytej dok­try­nal­nej stro­ny re­ligiistro­ny re­ligii przed­sta­wiaćre­ligii przed­sta­wiać ja­koprzed­sta­wiać ja­ko cze­gośja­ko cze­goś co wszys­cycze­goś co wszys­cy po­win­nico wszys­cy po­win­ni uz­naćto jest praw­da może w ja­kimśmoże w ja­kimś znacze­niuale ta praw­da mu­sita praw­da mu­si byćmu­si być – jest – tłumaczo­nabyć – jest – tłumaczo­na języ­kiem– jest – tłumaczo­na języ­kiem różnychjęzy­kiem różnych his­to­rycznieróżnych his­to­rycznie uk­ształto­wanychhis­to­rycznie uk­ształto­wanych kultur

Mi­ty re­ligij­ne ze względów za­sad­niczych nie mają dla mnie znacze­nia, choćby dla­tego, że mi­ty różnych re­ligii przeczą so­bie wza­jem­nie. Jest prze­cież czys­tym przy­pad­kiem, że urodziłem się tu­taj, w Euro­pie, a nie w Az­ji, a od te­go prze­cież nie po­win­no za­leżeć, co jest prawdą, a więc i to, w co mam wie­rzyć. Mogę prze­cież wie­rzyć tyl­ko w to, co jest prawdziwe.Wiem, jak trud­no jest być roz­bitkiem - bez małżeństwa, re­ligii, dzieci, tych wszys­tkich kot­wic, dzięki którym praw­do­podob­nie można czuć się le­piej. Nie jest łat­wo żyć w wiel­kiej pus­tej przes­trze­ni samotnie.Nikt nie wy­biera tak na prawdę gdzie się rodzi, pośród ja­kiej cy­wili­zac­ji, re­ligii, kul­tu­ry, ja­kim języ­kiem będzie mówić. Nie wiń więc ich za to, co z ni­mi zro­biły pop­rzed­nie po­kole­nia i korze­nie. Nikt nie ma od­wa­gi i siły aby w po­jedynkę sadzić się na wy­rywa­nie tych korzeni.Emoc­je, kap­ry­sy i kłam­stwa, fas­cy­nac­ja i gra. Uczu­cia i ich brak... Da­ry, których nie wol­no przyjąć... Kłam­stwo i praw­da. Czym jest praw­da? Zap­rzecze­niem kłam­stwa? Czy stwier­dze­niem fak­tu? A jeżeli fakt jest kłam­stwem, czym jest wówczas praw­da? Kto jest pełen uczuć, które nim tar­gają, a kto pustą sko­rupą zim­ne­go cze­repu? Kto? Praw­dzi­wym przy­jacielem jest zaw­sze nasz par­tner, bo kocha praw­dzi­wie i jest zaw­sze kiedy go pot­rze­buje­my, nie to co in­ni, którzy się oka­zują ob­cy­mi wte­dy kiedy są pot­rzeb­ni ! PRAW­DZI­WA MIŁOŚĆ W NAJ­WIĘKSZYM ZNACZE­NIU TE­GO SŁOWA PO­LEGA NA TYM, ŻE CHOĆBY NAM NIG­DY NIE PRZYSZŁO BYĆ RA­ZEM, JA ZAW­SZE BĘDĘ MOD­LIĆ SIĘ O TWO­JE SZCZĘŚCIE...