Blis­cy sąsie­dzi rzad­ko by­wają przyjaciółmi.


blis­cy-sąsie­dzi-rzad­ko-by­wają-przyjaciółmi
edgar allan poeblis­cysąsie­dzirzad­koby­wająprzyjaciółmiblis­cy sąsie­dzisąsie­dzi rzad­korzad­ko by­wająby­wają przyjaciółmiblis­cy sąsie­dzi rzad­kosąsie­dzi rzad­ko by­wająrzad­ko by­wają przyjaciółmiblis­cy sąsie­dzi rzad­ko by­wająsąsie­dzi rzad­ko by­wają przyjaciółmiblis­cy sąsie­dzi rzad­ko by­wają przyjaciółmi

Blis­kość jest w dzi­siej­szych cza­sach tak rzad­ka, że aż magiczna.Mężczyźni rzad­ko wyczu­wają chwilę, kiedy można mieć dziew­czynę dosłow­nie za nic.sąsie­dzi ik­sińskich kłócą się o półno­cy. nag­le do ich drzwi pu­ka najmłod­szy ik­siński. sąsiad py­ta gniew­nie : - cze­go chciałeś ? - ta­ta się py­ta, na którym ka­nale le­ci ten cieka­wy show ...mądralówna wra­ca ze szkoły i przy­nosi no­winę. - ma­mo, na­si sąsie­dzi chy­ba się po­godzi­li i nie będą się roz­wodzić ! widziałam, jak ra­zem piłowa­li drew­no ! - gdzie tam, meb­le dzielą ...Tym ra­zem sąsie­dzi uka­mieno­wali sąsiadkę po chrześci­jańsku za to że ni­komu nie od­puszczała i  ro­biąc so­bie dziec­ko z ta­kim jed­nym z pier­wsze­go piętra pra­wa oj­cow­skie wcisnęła te­mu z drugiego in­sp ro­gate scho­dy ''pa­ni Basi' klauny uk­ry­wają się pod lit­ra­mi farbek, a ty jaką maskę dzi­siaj założyłeś?