blis­ka dusza ciałem twym pachnie przyszłość żyźniejsza emoc­ja­mi tchnie późnym wieczorem po­ranek zastanie życia zegarem miłowa­nie zostanie Sprzed lat kil­ku :) 


blis­ka-dusza-ciałem-twym-pachnie-przyszłość-żyźniejsza-emoc­ja­mi-tchnie-późnym-wieczorem-po­ranek-zastanie-życia-zegarem-miłowa­nie
taktojaxblis­kaduszaciałemtwympachnieprzyszłośćżyźniejszaemoc­ja­mitchniepóźnymwieczorempo­ranekzastanieżyciazegaremmiłowa­niezostaniesprzedlatkil­ku blis­ka duszadusza ciałemciałem twymtwym pachniepachnie przyszłośćprzyszłość żyźniejszażyźniejsza emoc­ja­miemoc­ja­mi tchnietchnie późnympóźnym wieczoremwieczorem po­ranekpo­ranek zastaniezastanie życiażycia zegaremzegarem miłowa­niemiłowa­nie zostaniezostanie sprzedsprzed latlat kil­kublis­ka dusza ciałemdusza ciałem twymciałem twym pachnietwym pachnie przyszłośćpachnie przyszłość żyźniejszaprzyszłość żyźniejsza emoc­ja­miżyźniejsza emoc­ja­mi tchnieemoc­ja­mi tchnie późnymtchnie późnym wieczorempóźnym wieczorem po­ranekwieczorem po­ranek zastaniepo­ranek zastanie życiazastanie życia zegaremżycia zegarem miłowa­niezegarem miłowa­nie zostaniemiłowa­nie zostanie sprzedzostanie sprzed latsprzed lat kil­ku

Człowiek współczes­ny w swoim naj­bar­dziej oso­bis­tym widze­niu otaczające­go świata nie różni się od człowieka sprzed kil­kudziesięciu ty­sięcy lat.I kiedy jest mi źle przy­pomi­nam so­bie Cię. Nasze chwi­le i dni spędzo­ne. Choć nie da­ne nam było stanąć twarzą w twarz przed sobą ja wciąż mam te roz­mo­wy sprzed kil­ku lat.Stworze­nie człowieka trwa kil­ka mi­liardów lat - je­go śmierć za­led­wie kil­ka sekund.Mo­da-to,co dziś ład­ne,ale za kil­ka lat będzie brzyd­kie. Sztu­ka-to,co dziś brzyd­kie,a za kil­ka lat będzie ładne.A czymże jest two­ja dusza, sko­ro nie prag­nie pod­gwiez­dnej podróży pop­rzez stu­lecia za­miast tych krótkich lat żywo­ta? Czymże jest two­ja dusza, sko­ro nie prag­nie szu­kać praw­dy przez wie­czność za­miast przez ten mar­ny czas zwykłego życia? -Co ro­bisz w so­botę wieczorem? -Po­pełniam samobójstwo! -Hmm...w ta­kim ra­zie co po­wiesz na piątek wieczorem?