Bo śmierć nie jest zła, jest za­jebiście ciężka. Wzle­cialo życie.


bo śmierć-nie jest zła-jest-za­jebiście-ężka-wzle­cialo-życie
cykambo śmierćnie jest złajestza­jebiścieciężkawzle­cialożyciebo śmierć nie jest złajest za­jebiścieza­jebiście ciężkawzle­cialo życiejest za­jebiście ciężka

Śmierć nie istnieje. Jak może istnieć śmierć, skoro wszystko jest częścią Boga? Dusza nigdy nie umiera, a cialo nigdy nie jest naprawdę żywe - Kochankowie nie mogą żyć jedno bez drugiego, w rozłączeniu; nie jest to życie, ani śmierć, ale życie i śmierć razem.Oj, nie ta jest ciężka chwila Kiedy sypią ci mogiłę, Ale ta jest ciężka chwila Kiedy rzucasz to, co miłe.Każda imi­tac­ja jest mo­ral­nie zła - dla­tego kicz jest groźny. Nic nie jest tak groźne dla człowieka, jak kicz, na­wet śmierć.Po­wodem dla które­go śmierć tak moc­no trzy­ma się życia nie jest biolo­giczna ko­nie­czność, lecz za­wiść. Życie jest tak piękne, że śmierć się w nim za­kochała zaz­drosną, za­bor­czą miłością, która za­gar­nia wszys­tko, co się da.Tu gdzie życie się kończy a śmierć zaczyna, Tu gdzie sa­mot­ność człowieka wzywa. Tu gdzie ser­ce do przo­du się wy­rywa, Tu gdzie zła myśl prze­wagę zdo­bywa. Tu gdzie sta­jesz sam na sam z przeznaczeniem, Tu gdzie jest gra­nica, potępienia ze zbawieniem. Tu gdzie strach pa­nuje nad wolnością Tu gdzie związek bu­dujesz z samotnością