Bo człowiek, który jest uczci­wy, jest cier­pli­wy i chce osiągnąć suk­ces pracą, jest bar­dzo cen­ny. Człowiek, który jest niecier­pli­wy, chce osiągnąć suk­ces w in­fantyl­ny sposób, nie jest godzien w ogóle nie ty­le co sza­cun­ku, a uwagi.


bo człowiek-który-jest uczci­wy-jest cier­pli­wy-i chce-osiągnąć-suk­-pracą-jest bar­dzo-cen­ny-człowiek który
poznajprawdębo człowiekktóryjest uczci­wyjest cier­pli­wyi chceosiągnąćsuk­cespracąjest bar­dzocen­nyczłowiek któryjest niecier­pli­wychcew in­fantyl­nysposóbnie jest godzienw ogólenie ty­leco sza­cun­kua uwagiktóry jest uczci­wyjest cier­pli­wy i chcei chce osiągnąćosiągnąć suk­cessuk­ces pracąjest bar­dzo cen­nychce osiągnąćosiągnąć suk­cessuk­ces w in­fantyl­nyw in­fantyl­ny sposóbnie jest godzien w ogólew ogóle nie ty­lenie ty­le co sza­cun­kujest cier­pli­wy i chce osiągnąći chce osiągnąć suk­cesosiągnąć suk­ces pracąchce osiągnąć suk­cesosiągnąć suk­ces w in­fantyl­nysuk­ces w in­fantyl­ny sposóbnie jest godzien w ogóle nie ty­lew ogóle nie ty­le co sza­cun­ku

Jeśli chce się od­nieść suk­ces w świecie przestępczym, trze­ba mieć re­putację uczci­wego człowieka. -Terry Pratchett
jeśli-chce ę-od­nieść-suk­-w świecie-przestępczym-trze­ba-mieć-re­putację-uczci­wego-człowieka
Człowiek osiągnął suk­ces, jeżeli wsta­je ra­no i kładzie się spać w no­cy, a po­między tym ro­bi to, co chce robić. -Robert Allen Zimmerman (Bob Dylan)
człowiek-osiągnął-suk­-żeli-wsta­-ra­no-i kładzie ę-spać-w no­cy-a po­między-tym-ro­bi-to-co chce-robić
Suk­ces w oczach ludzi jest bogiem. -Ajschylos
suk­-w oczach-ludzi-jest bogiem
Suk­ces - naj­lep­sza z zemst. -Bruno
suk­- naj­lep­sza-z zemst
Cier­pli­wość - to połowa suk­ce­su w miłości. -Eugeniusz Korkosz
cier­pli­wość- to połowa-suk­­su-w miłoś