Bo ja lu­bię być na­zywaną przez Ciebie


bo ja lu­bię-być-na­zywaną-przez-ciebie-tĄ-suką- -zna­my ę-już-ty­-lat-a ty na­dal-nie wiesz-jak ja uwiel­biam-ludziom
niebędęjuliąbo ja lu­biębyćna­zywanąprzezciebiesuką zna­my sięjużty­lelata ty na­dalnie wieszjak ja uwiel­biamludziomob­ra­biaćdupychoćzda­jeszso­biesprawęz te­goże ciebierównieżnie po­minęśmieszna­zywaćmnieswojąprzy­jaciółkąte­raznie wiemczyjes­teśtaknaiw­nażabyw to wie­rzyćteżnap­rawdękochaszi będziesztrwaćprzypo­mimowszystkobo ja lu­bię byćbyć na­zywanąna­zywaną przezprzez ciebietĄ sukązna­my się jużjuż ty­lety­le lata ty na­dal nie wiesznie wiesz jak ja uwiel­biamjak ja uwiel­biam ludziomludziom ob­ra­biaćob­ra­biać dupychoć zda­jeszzda­jesz so­bieso­bie sprawęsprawę z te­goże ciebie równieżrównież nie po­minęśmiesz na­zywaćna­zywać mniemnie swojąswoją przy­jaciółkąte­raz nie wiemnie wiem czyczy jes­teśjes­teś taktak naiw­nanaiw­na żabyżaby w to wie­rzyćczy teżteż nap­rawdęnap­rawdę mniemnie kochaszkochasz i będzieszi będziesz trwaćtrwać przyprzy mniemnie po­mimopo­mimo wszystkobo ja lu­bię być na­zywanąbyć na­zywaną przezna­zywaną przez ciebiezna­my się już ty­lejuż ty­le lata ty na­dal nie wiesz jak ja uwiel­biamnie wiesz jak ja uwiel­biam ludziomjak ja uwiel­biam ludziom ob­ra­biaćludziom ob­ra­biać dupychoć zda­jesz so­biezda­jesz so­bie sprawęso­bie sprawę z te­goże ciebie również nie po­minęśmiesz na­zywać mniena­zywać mnie swojąmnie swoją przy­jaciółkąte­raz nie wiem czynie wiem czy jes­teśczy jes­teś takjes­teś tak naiw­natak naiw­na żabynaiw­na żaby w to wie­rzyćczy też nap­rawdęteż nap­rawdę mnienap­rawdę mnie kochaszmnie kochasz i będzieszkochasz i będziesz trwaći będziesz trwać przytrwać przy mnieprzy mnie po­mimomnie po­mimo wszystko