Bo miłość można porównać do wirusa - łat­wo ją 


bo miłość-można-porównać-do wirusa-łat­wo-ją złapać-na początku-występują-ob­ja­wy-po­dob­ne-do gorączki-pro­wadzi
stokrotka123bo miłośćmożnaporównaćdo wirusałat­woją złapaćna początkuwystępująob­ja­wypo­dob­nedo gorączkipro­wadzido łóżkamożemiećśmier­telnepo­wikłanietakjak np samobójstwo bo miłość możnamożna porównaćporównać do wirusado wirusałat­wona początkuna początku występująwystępują ob­ja­wyob­ja­wy po­dob­nepo­dob­ne do gorączkido gorączkipro­wadzipro­wadzi do łóżkamożemoże miećmieć śmier­telneśmier­telne po­wikłanietak jak np samobójstwo bo miłość można porównaćmożna porównać do wirusaporównać do wirusana początku występująna początku występują ob­ja­wywystępują ob­ja­wy po­dob­neob­ja­wy po­dob­ne do gorączkipo­dob­ne do gorączkipro­wadzi do łóżkamoże miećmoże mieć śmier­telnemieć śmier­telne po­wikłanie

Nie jest to ra­na śmier­telna, bo nie można za­dać ra­ny śmier­telnej cze­muś, co jest nieśmier­telne. Nie można uśmier­cić nadziei. -ks. Jerzy Popiełuszko
nie-jest to ra­na-śmier­telna-bo nie można-za­dać-ra­ny-śmier­telnej-cze­muś-co jest nieśmier­telne-nie można-uśmier­ć
Cza­sem wszys­tko wokół jest tak de­ner­wujące, tak frus­trujące, jak wciąż kołacząca się w głowie myśl, której ni­jak nie można złapać. -doorka
cza­sem-wszys­tko-wokół-jest tak-de­ner­wują-tak-frus­trują-jak wciąż-kołacząca ę-w głowie-myśl-której ­jak-nie można