Bo nie ma ziemi wybieranej, Jest tyl­ko ziemia przeznaczona, Ze wszys­tkich bo­gac­tw-czte­ry ściany, Z całego świata-tam­ta strona.


bo nie  ziemi-wybieranej-jest-tyl­ko-ziemia-przeznaczona-ze-wszys­tkich-bo­gac­tw-czte­ry-ściany-z-całego-świata-tam­-strona
kazimierz wierzyńskibo nie ma ziemiwybieranejjesttyl­koziemiaprzeznaczonazewszys­tkichbo­gac­twczte­ryścianycałegoświatatam­tastronabo nie ma ziemi wybieranejjest tyl­kotyl­ko ziemiaziemia przeznaczonaze wszys­tkichz całegojest tyl­ko ziemiatyl­ko ziemia przeznaczonajest tyl­ko ziemia przeznaczona

Ziemia jest Matką wszys­tkich ludzi i wszys­cy ludzie po­win­ni mieć do niej ta­kie sa­me prawa.śpij jest większe prawdopodobieństwo spełnienia marzeń sennych ziemia nie pi­je krwi i potu jest lżejsza od grzechu i cięższa tyl­ko od powietrza śpij tyl­ko tam każda stopa stąpa jak zechce po niebie tyl­ko tam ro­zumiesz więcej ze słowa tyl­ko tam na przykład rajstopa Śpij tam do śmier­ci najdalej na­wet jak śnisz że umierasz na­wet jak śpisz i umierasz to śmier­ci we śnie najdalej do ciepienia Śpij i pamiętaj ile możesz bo wiesz chyba to, że  życie może wca­le nie być tym co następuje po przebudzeniu Tyl­ko pieniądz jest władcą całego świata.Sko­ro jest dla ciebie WSZYS­TKIM to nie miej pre­ten­sji do całego ŚWIATA Z życia przedszkolaka: ~Oto dom mój: czte­ry ściany wiersza W mo­jej pięknej ojczyźnie-polszczyźnie!