Bo nie można się kłócić ze wszys­tki­mi głup­ca­mi te­go świata. Łat­wiej ustąpić, a po­tem ich oszu­kać, gdy nie zwra­cają na ciebie uwagi.


bo nie można ę-kłóć-ze wszys­tki­mi-głup­ca­mi-te­go-świata-Łat­wiej ustąpić-a po­tem-ich-oszu­kać-gdy-nie zwra­cają
christopher paolinibo nie można siękłócićze wszys­tki­migłup­ca­mite­goświataŁat­wiej ustąpića po­temichoszu­kaćgdynie zwra­cająna ciebieuwagibo nie można się kłócićkłócić ze wszys­tki­mize wszys­tki­mi głup­ca­migłup­ca­mi te­gote­go świataa po­tem ichich oszu­kaćgdy nie zwra­cająnie zwra­cają na ciebiena ciebie uwagibo nie można się kłócić ze wszys­tki­mikłócić ze wszys­tki­mi głup­ca­mize wszys­tki­mi głup­ca­mi te­gogłup­ca­mi te­go świataa po­tem ich oszu­kaćgdy nie zwra­cają na ciebienie zwra­cają na ciebie uwagibo nie można się kłócić ze wszys­tki­mi głup­ca­mikłócić ze wszys­tki­mi głup­ca­mi te­goze wszys­tki­mi głup­ca­mi te­go światagdy nie zwra­cają na ciebie uwagibo nie można się kłócić ze wszys­tki­mi głup­ca­mi te­gokłócić ze wszys­tki­mi głup­ca­mi te­go świata

Nic nie jest tak szyb­kie jak ka­lum­nia: nicze­go łat­wiej nie można rzu­cić, łat­wiej zaak­cepto­wać, ani szyb­ciej rozprowadzić. -Cyceron
nic-nie jest tak-szyb­kie-jak ka­lum­nia-nicze­go-łat­wiej-nie można-rzu­ć-łat­wiej-zaak­cepto­wać-ani-szyb­ciej-rozprowadzić
Szczęście jest łat­wiej spot­kać niż zna­leźć je szukając. -Chemicals
szczęście-jest łat­wiej-spot­kać-ż-zna­źć- szukając
Ludzie zrzu­cają wszys­tkie swe głup­stwa na jedną kupę, tworząc pot­wo­ra, które­go zwą losem. -John Oliver Hobbes
ludzie-zrzu­cają-wszys­tkie-swe-głup­stwa-na jedną-kupę-tworząc-pot­wo­ra-które­go-zwą-losem
Łat­wiej coś po­wie­dzieć, gdy się nie jest pytanym. -Bujak Bogusław
Łat­wiej-coś-po­wie­dzieć-gdy ę-nie jest pytanym