Bo po mi­mo młode­go wieku wie­działa , że nie za­bije no­wego życia .Wie­działa , że to życie kiedyś przy­tuli ją i po­wie


bo po mi­mo-młode­go-wieku-wie­działa- że nie za­bije-no­wego-życia-wie­działa- że to życie-kiedyś-przy­tuli-ją i po­wie
nasiabo po mi­momłode­gowiekuwie­działa że nie za­bijeno­wegożyciawie­działa że to życiekiedyśprzy­tuliją i po­wiema­mopo pros­tunie mogłate­gozro­bićbo po mi­mo młode­gomłode­go wiekuwieku wie­działa że nie za­bije no­wegono­wego życia że to życie kiedyśkiedyś przy­tuliprzy­tuli ją i po­wiepo pros­tu nie mogłanie mogła te­gote­go zro­bićzro­bićbo po mi­mo młode­go wiekumłode­go wieku wie­działa że nie za­bije no­wego życia że to życie kiedyś przy­tulikiedyś przy­tuli ją i po­wiepo pros­tu nie mogła te­gonie mogła te­go zro­bićte­go zro­bić

Ona wie­działa że ją zdradził... Wte­dy po­deszła do niego i po­wie­dzała: Tyl­ko pa­miętaj, łóżko ma 2 met­ry , a życię trochę więcej. -Storczyk0801
ona-wie­działa-że ją zdradził-wte­dy-po­deszła-do niego-i po­wie­dzała-tyl­ko-pa­miętaj-łóżko- 2 met­ry- a życię
Gdy­by młodość wie­działa, gdy­by sta­rość mogła. -Henri Estienne
gdy­by-młodość-wie­działa-gdy­by-sta­rość-mogła