Bo po mi­mo młode­go wieku wie­działa , że nie za­bije no­wego życia .Wie­działa , że to życie kiedyś przy­tuli ją i po­wie


bo po mi­mo-młode­go-wieku-wie­działa- że nie za­bije-no­wego-życia-wie­działa- że to życie-kiedyś-przy­tuli-ją i po­wie
nasiabo po mi­momłode­gowiekuwie­działa że nie za­bijeno­wegożyciawie­działa że to życiekiedyśprzy­tuliją i po­wiema­mopo pros­tunie mogłate­gozro­bićbo po mi­mo młode­gomłode­go wiekuwieku wie­działa że nie za­bije no­wegono­wego życia że to życie kiedyśkiedyś przy­tuliprzy­tuli ją i po­wiepo pros­tu nie mogłanie mogła te­gote­go zro­bićzro­bićbo po mi­mo młode­go wiekumłode­go wieku wie­działa że nie za­bije no­wego życia że to życie kiedyś przy­tulikiedyś przy­tuli ją i po­wiepo pros­tu nie mogła te­gonie mogła te­go zro­bićte­go zro­bić

Nie widziała ce­lu. Biegła.Po pros­tu biegła. Wie­działa gdzie, do k o g o, ale nie wie­działa po co. Na­wet jeśli do­bieg­nie, jeśli po­kona wszys­tkie przeszko­dy, tra­fi w cho­re, błędne koło. Bo wa­riac­twem jest cier­pieć 351 dni, cie­szyć się 14 dni, które miną jak 2 dni.Wczo­raj się do­wie­działam że mogłam stra­cic przy­jaciółkę na zaw­sze, po­wie­działa mi co zro­biła - cos co mogło skończyć jej życie....a ja nie mogę dojść do ciebie bo jes­tem świado­ma jak niewiele bra­kowało żebym ja stra­ciła...nie pot­ra­fie te­raz dojść do siebie....Ona wie­działa że ją zdradził... Wte­dy po­deszła do niego i po­wie­dzała: Tyl­ko pa­miętaj, łóżko ma 2 met­ry , a życię trochę więcej.Każdy ma słabość do jed­nej oso­by na całym świecie. Gdy­by ona zadzwo­niła i po­wie­działa: Os­tatnio pew­na oso­ba do mnie po­wie­działa... :-) Gdy­by młodość wie­działa, gdy­by sta­rość mogła.