Bo tam da­leko jest coś, gdzie łza może być tyl­ko ze szczęscia.


bo tam-da­leko-jest coś-gdzie-łza-może-być-tyl­ko-ze szczęscia
andreebo tamda­lekojest cośgdziełzamożebyćtyl­koze szczęsciabo tam da­lekoda­leko jest cośgdzie łzałza możemoże byćbyć tyl­kotyl­ko ze szczęsciabo tam da­leko jest cośgdzie łza możełza może byćmoże być tyl­kobyć tyl­ko ze szczęsciagdzie łza może byćłza może być tyl­komoże być tyl­ko ze szczęsciagdzie łza może być tyl­kołza może być tyl­ko ze szczęscia

Nazbyt sądzimy szczęście wedle pozorów; dopatrujemy się go tam, gdzie go jest najmniej; szukamy go tam, gdzie go być nie może.Tam, gdzie jest nasza niemoc, tam też jest siła. Tam gdzie jest nasza nędza, tam też jest nasza wielkość. Tam, gdzie jest ciemność, tam także panuje światło. Jednak tylko wiara może nam o tym powiedzieć i jedynie nadzieja pozwala nam to usłyszeć.Pew­ne­go dnia pop­roszę gwiaz­dy bym obudził się tam, gdzie chmu­ry będą już da­leko za mną. Tam, gdzie prob­le­my rozpływają się jak cyt­ry­nowe cu­kier­ki. Wy­soko, tam mnie znajdziesz...Tylko tam, gdzie jest rozmyślanie, może być zrozumienie. Tylko tam, gdzie jest zrozumienie - jest miłość.śpij jest większe prawdopodobieństwo spełnienia marzeń sennych ziemia nie pi­je krwi i potu jest lżejsza od grzechu i cięższa tyl­ko od powietrza śpij tyl­ko tam każda stopa stąpa jak zechce po niebie tyl­ko tam ro­zumiesz więcej ze słowa tyl­ko tam na przykład rajstopa Śpij tam do śmier­ci najdalej na­wet jak śnisz że umierasz na­wet jak śpisz i umierasz to śmier­ci we śnie najdalej do ciepienia Śpij i pamiętaj ile możesz bo wiesz chyba to, że  życie może wca­le nie być tym co następuje po przebudzeniu Kłam­stwo może i ma krótkie no­gi, ale długie ręce. Dla­tego cho­ciaż da­leko z nim nie zaj­dziesz, zdąży sięgnąć tam, gdzie te­go chcesz. Z cyk­lu po­wieści