Bo­gaćcie się, a będzie wam da­ne. Za pieniądze można ku­pić nie tyl­ko po­zory miłości, lecz miłość praw­dziwą. To nies­pra­wied­li­we i niepożąda­ne, ale to fakt.


bo­gaćcie-ę-a będzie-wam-da­ne-za pieniądze-można-ku­pić-nie tyl­ko-po­zory-miłoś-lecz-miłość-praw­dziwą
bertrand russellbo­gaćciesięa będziewamda­neza pieniądzemożnaku­pićnie tyl­kopo­zorymiłościleczmiłośćpraw­dziwąto nies­pra­wied­li­wei niepożąda­nealeto faktbo­gaćcie sięa będzie wamwam da­neza pieniądze możnamożna ku­pićku­pić nie tyl­konie tyl­ko po­zorypo­zory miłościlecz miłośćmiłość praw­dziwąto nies­pra­wied­li­we i niepożąda­neale to fakta będzie wam da­neza pieniądze można ku­pićmożna ku­pić nie tyl­koku­pić nie tyl­ko po­zorynie tyl­ko po­zory miłościlecz miłość praw­dziwą

ludzie zaz­droszczą bo­gaczom pieniędzy i te­go,że mogą so­bie poz­wo­lić na wszys­tko. tak na prawdę są to ludzie nie­szczęśli­wi,bo ku­pić można 'pra­wie' wszys­tko. nie można ku­pić przy­jaźni,miłości,szczęścia i zdrowia.Miłość cier­pli­wa jest, łas­ka­wa jest. Miłość nie zaz­drości, nie szu­ka pok­lasku, nie uno­si się pychą; nie jest bez­wstyd­na, nie szu­ka swe­go, nie uno­si się gniewem, nie pa­mięta złego; nie cie­szy się z nies­pra­wied­li­wości, lecz współwe­seli się z prawdą.Tyl­ko ten, kto przeżył praw­dziwą miłość poz­nał w życiu szczęście i cier­pienie, gdyż w miłości jest słodycz i łzy, wie o tym tyl­ko ten, kto za­koszto­wał jed­ne­go i drugiego.Nies­pra­wied­li­wość gdziekol­wiek jest zag­rożeniem dla spra­wied­li­wości wszędzie.Pokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojna.