Bo­gaćcie się, a będzie wam da­ne. Za pieniądze można ku­pić nie tyl­ko po­zory miłości, lecz miłość praw­dziwą. To nies­pra­wied­li­we i niepożąda­ne, ale to fakt.


bo­gaćcie-ę-a będzie-wam-da­ne-za pieniądze-można-ku­pić-nie tyl­ko-po­zory-miłoś-lecz-miłość-praw­dziwą
bertrand russellbo­gaćciesięa będziewamda­neza pieniądzemożnaku­pićnie tyl­kopo­zorymiłościleczmiłośćpraw­dziwąto nies­pra­wied­li­wei niepożąda­nealeto faktbo­gaćcie sięa będzie wamwam da­neza pieniądze możnamożna ku­pićku­pić nie tyl­konie tyl­ko po­zorypo­zory miłościlecz miłośćmiłość praw­dziwąto nies­pra­wied­li­we i niepożąda­neale to fakta będzie wam da­neza pieniądze można ku­pićmożna ku­pić nie tyl­koku­pić nie tyl­ko po­zorynie tyl­ko po­zory miłościlecz miłość praw­dziwą

praw­dziwą-sztuką-nie są mi­liony-na kon­cie-lecz-praw­dziwą-sztuką-są mar­ne-grosze-~pa­weł-rychlica 
Nies­pra­wied­li­wość gdziekol­wiek jest zag­rożeniem dla spra­wied­li­wości wszędzie. -Martin Luther King
nies­pra­wied­li­wość-gdziekol­wiek-jest zag­rożeniem-dla-spra­wied­li­woś-wszędzie
Pokój na­wet nies­pra­wied­li­wy jest pożyteczniej­szy niż naj­spra­wied­liw­sza wojna. -Cyceron
pokój-na­wet-nies­pra­wied­li­wy-jest pożyteczniej­szy-ż-naj­spra­wied­liw­sza-wojna