bo­ga jest w to­bie na ty­le, na ile poz­wo­lisz so­bie w nim być 


bo­ga-jest w to­bie-na ty­-na ile-poz­wo­lisz-so­bie-w nim-być 
daniołbo­gajest w to­biena ty­lena ilepoz­wo­liszso­biew nimbyć bo­ga jest w to­biejest w to­bie na ty­lena ile poz­wo­liszpoz­wo­lisz so­bieso­bie w nimw nim być bo­ga jest w to­bie na ty­lena ile poz­wo­lisz so­biepoz­wo­lisz so­bie w nimso­bie w nim być na ile poz­wo­lisz so­bie w nimpoz­wo­lisz so­bie w nim być na ile poz­wo­lisz so­bie w nim być 

Zno­wu wszys­tko się zaczy­na .. Myślę Kocham ... Two­ja Wi­na .. Ty mnie w so­bie roz­kochałeś Ty­le miłości mi dałeś Ja dla Ciebie zro­bię wszys­tko Ale proszę zos­tań blis­ko ... Po­wie­dzieć Ci Kocham ..To za mało .. Chcę budzić się przy To­bie co ra­no .. Życie sta­je Piękniej­sze się Gdy pat­rzysz głębo­ko w oczy me i Tu­lisz mnie ..jak nig­dy nikt Na zaw­sze chcę z Tobą być .! Szu­kaj włas­nej dro­gi. Poz­naj siebie, za­nim zechcesz dzieci poz­nać. Zdaj so­bie sprawę z te­go, do cze­go sam jes­teś zdol­ny, za­nim dzieciom poczniesz wyk­reślać zak­res praw i obo­wiązków. Ze wszys­tkich sam jes­teś dziec­kiem, które mu­sisz poz­nać, wycho­wać i wyk­ształcić prze­de wszystkim.każdy z nas ma w so­bie ty­le inności, ile so­bie wychowa.Lubię... gdy mnie zat­rzy­mujesz na skra­ju ekstazy tuż przed wiel­kim wy­buchem - ko­cią go­towość mięśni lu­bię roz­szerze­nie naszych źrenic za­nim spad­niemy w ciemność lu­bię ożyw­czą moc wypełnienia bez oszczędności sy­ta Ciebie lu­bię tę naszą in­tymność zwarcia gdy od­da­jemy się so­bie w pełni i jeszcze lu­bię swo­je ciało bez­wstyd­nie zstępujące w rozkosz... ma­jowa ko­bieta swe­mu mężczyźnie Jeśli ko­goś na prawdę kochasz, poz­wo­lisz mu być szczęśli­wym bez ciebie.