Bo­gac­twa wielu niena­widziło, sławy nikt.


bo­gac­twa-wielu-niena­widziło-sławy-nikt
kleobulos z lindosbo­gac­twawieluniena­widziłosławyniktbo­gac­twa wieluwielu niena­widziłosławy niktbo­gac­twa wielu niena­widziło

Przyczyną złych postępków są bo­gac­twa trud­no osiągalne. -Lao Cy
przyczyną-złych-postępków-są bo­gac­twa-trud­no-osiągalne
Długie sza­ty krępują ciało, a bo­gac­twa duszę. -Sokrates
długie-sza­ty-krępują-ciało-a bo­gac­twa-duszę
Świat jest zwier­ciadłem bo­gac­twa umysłu. -Jeanette Winterson
Świat-jest zwier­ciadłem-bo­gac­twa-umysłu
Dro­ga do bo­gac­twa pro­wadzi przez pracę i oszczędność. -Benjamin Franklin
dro­ga-do bo­gac­twa-pro­wadzi-przez-pracę-i oszczędność
Jed­ni poszu­kują bo­gac­twa w so­bie, in­ni są uza­leżnieni od zakupów. -AnnMaria
jed­-poszu­kują-bo­gac­twa-w so­bie-in­-są uza­żnieni-od zakupów