Bo­gac­two życia mie­rzy­my ilością od­rzu­canych dóbr życia.


bo­gac­two-życia-mie­rzy­my-ilośą-od­rzu­canych-dóbr-życia
henryk elzenbergbo­gac­twożyciamie­rzy­myilościąod­rzu­canychdóbrżyciabo­gac­two życiażycia mie­rzy­mymie­rzy­my ilościąilością od­rzu­canychod­rzu­canych dóbrdóbr życiabo­gac­two życia mie­rzy­myżycia mie­rzy­my ilościąmie­rzy­my ilością od­rzu­canychilością od­rzu­canych dóbrod­rzu­canych dóbr życiabo­gac­two życia mie­rzy­my ilościążycia mie­rzy­my ilością od­rzu­canychmie­rzy­my ilością od­rzu­canych dóbrilością od­rzu­canych dóbr życiabo­gac­two życia mie­rzy­my ilością od­rzu­canychżycia mie­rzy­my ilością od­rzu­canych dóbrmie­rzy­my ilością od­rzu­canych dóbr życia

Siłę człowieka mie­rzy się ilością je­go nieprzyjaciół.Pragnę rzu­cić się... rzu­cić się w wo­dos­pad życia... I na­wet jeśli przyj­dzie upaść bo­leśnie na ka­mienie - nie żałować! W blas­ku zniczy i świec, w bu­kietach wielo­bar­wnych kwiatów, zat­rzy­maj się choć na chwilę i ukłoń z sza­cun­kiem zmarłym.Tak często w ryt­mie życia za­pomi­nasz o tym, że kiedyś zapłoną one Tobie...Weszliśmy we dwóch, chodź pa­nował tam smród nie do zniesienia. W mie­szka­niu harmider, bez ładu ni składu a ciało w trzydniowym sta­dium rozkładu leżało, lecz rzy­gać nam się nie chciało.Naj­większym niebez­pie­czeństwem dla większości z nas nie jest to, że mie­rzy­my za wy­soko i nie osiąga­my ce­lu, ale to że mie­rzy­my za nis­ko i cel osiągamy Na całej długości po­roz­rzu­canych słów W kon­wul­sjach i dreszczach niedo­kończo­ne myśli, strzępy banałów, Żywe po­pioły nie­dzi­siej­szych cząstek czasoprzestrzeni Leżą mi w głowie, do góry nogami.