Bo­gac­two to narzędzie wol­ności, ale po­goń za nim to dro­ga do niewolnictwa.


bo­gac­two-to narzędzie-wol­noś-ale-po­goń-za nim-to dro­ga-do niewolnictwa
frank herbertbo­gac­twoto narzędziewol­nościalepo­gońza nimto dro­gado niewolnictwabo­gac­two to narzędzieto narzędzie wol­nościale po­gońpo­goń za nimza nim to dro­gato dro­ga do niewolnictwabo­gac­two to narzędzie wol­nościale po­goń za nimpo­goń za nim to dro­gaza nim to dro­ga do niewolnictwaale po­goń za nim to dro­gapo­goń za nim to dro­ga do niewolnictwaale po­goń za nim to dro­ga do niewolnictwa

Wol­ność jest niepodziel­na, nie można człowieka poz­ba­wić cząstki wol­ności nie poz­ba­wiając go wol­ności całkowicie. -Michał Bakunin
wol­ność-jest niepodziel­na-nie można-człowieka-poz­ba­wić-cząstki-wol­noś-nie poz­ba­wiając-go wol­noś-całkowicie
Krańco­wa wol­ność pro­wadzi na­rody i jed­nos­tki do skraj­ne­go niewolnictwa. -Cyceron
krańco­wa-wol­ność-pro­wadzi-na­rody-i jed­nos­tki-do skraj­ne­go-niewolnictwa
Na Wschodzie ko­biety mają więcej wol­ności. Wol­no im być kochanymi. -Karl Kraus
na wschodzie-ko­biety-mają-więcej-wol­noś-wol­no im być-kochanymi
Każda wol­ność to zło - bo­wiem każda wol­ność to prze­ciw­sta­wienie się pra­wu i porządko­wi - dążysz do wol­ności, więc jes­teś zły. -Andrzej Ziemiański
każda-wol­ność-to zło- bo­wiem-każda-wol­ność-to prze­ciw­sta­wienie ę-pra­wu-i porządko­wi- dążysz-do wol­noś-więc
Dro­ga do bo­gac­twa pro­wadzi przez pracę i oszczędność. -Benjamin Franklin
dro­ga-do bo­gac­twa-pro­wadzi-przez-pracę-i oszczędność