Bo­gu wy­daje się, że ob­serwując, jak wszechświat ewo­luuje, poz­na prawdę o so­bie. Bo widzisz, to, co stworzył, jest wiel­kim Dzi­kim Og­ro­dem, og­romnym ek­spe­rymen­tem na niewiary­godną skalę, który ma wy­kazać, czy w efek­cie po­jawi się is­to­ta ta­ka jak On.


bo­gu-wy­daje-ę-że ob­serwując-jak wszechświat-ewo­luuje-poz­na-prawdę-o so­bie-bo widzisz-to-co stworzył-jest wiel­kim-dzi­kim
r » anne rice » memnoch diabełbo­guwy­dajesięże ob­serwującjak wszechświatewo­luujepoz­naprawdęo so­biebo widzisztoco stworzyłjest wiel­kimdzi­kimog­ro­demog­romnymek­spe­rymen­temna niewiary­godnąskalęktóryma wy­kazaćczyw efek­ciepo­jawi sięis­to­tata­kajak onbo­gu wy­dajewy­daje sięjak wszechświat ewo­luujepoz­na prawdęprawdę o so­biejest wiel­kim dzi­kimdzi­kim og­ro­demog­romnym ek­spe­rymen­temek­spe­rymen­tem na niewiary­godnąna niewiary­godną skalęktóry ma wy­kazaćczy w efek­ciew efek­cie po­jawi siępo­jawi się is­to­tais­to­ta ta­kata­ka jak onbo­gu wy­daje siępoz­na prawdę o so­biejest wiel­kim dzi­kim og­ro­demog­romnym ek­spe­rymen­tem na niewiary­godnąek­spe­rymen­tem na niewiary­godną skalęczy w efek­cie po­jawi sięw efek­cie po­jawi się is­to­tapo­jawi się is­to­ta ta­kais­to­ta ta­ka jak on

Miłość jest wiel­kim Da­rem, tak jak i wiel­kim Szczęściem. --Ewelcia92-
miłość-jest wiel­kim-da­rem-tak-jak i wiel­kim-szczęściem
jes­teśmy-­rionet­ka­mi-bo­ga-i bie­rze­my-udział-w ek­spe­rymen­cie-życiowym~pa­weł-rychlica