bo­lesną drzazgą cho­rych naw­rotów deszczu pow­ra­ca pamięć 


bo­lesną-drzazgą-cho­rych-naw­rotów-deszczu-pow­ra­ca-pamięć 
arisabo­lesnądrzazgącho­rychnaw­rotówdeszczupow­ra­capamięć bo­lesną drzazgądrzazgą cho­rychcho­rych naw­rotównaw­rotów deszczudeszczu pow­ra­capow­ra­ca pamięć bo­lesną drzazgą cho­rychdrzazgą cho­rych naw­rotówcho­rych naw­rotów deszczunaw­rotów deszczu pow­ra­cadeszczu pow­ra­ca pamięć bo­lesną drzazgą cho­rych naw­rotówdrzazgą cho­rych naw­rotów deszczucho­rych naw­rotów deszczu pow­ra­canaw­rotów deszczu pow­ra­ca pamięć bo­lesną drzazgą cho­rych naw­rotów deszczudrzazgą cho­rych naw­rotów deszczu pow­ra­cacho­rych naw­rotów deszczu pow­ra­ca pamięć 

Bez przer­wy uderzam o bo­lesną pamięć.Nie ma cho­rych dusz, są tyl­ko cho­re lekarstwa.Pow­tarzając wciąż Two­je imię po­między krop­la­mi deszczu miłości.Wiado­mo, że nie pow­stało wiele dob­rych rzeczy, dla­tego że cze­kało się na lepsze.Dob­ry hu­mor jest jak słońce je­den in­cy­dent i cho­wa się za chmu­rami deszczu .! <3 Góry dos­tar­czają mi cho­ciaż na kil­ka dni, dob­rych wi­doków na przyszłość.