Bo­so przed Two­je słowa się skradam Gdyś mnie z po­wiek do ust podrzucił Uchy­lam dwa zda­nia z linijek Drżeniem zma­lowa­nym z wzruszenień Szeroko Na kończących się żdźbłach drżenia Tam na dole Kołyszę się opuszkiem wspomnień Pa­li się czer­wień milczenia Wdmucha­nych Twych słów we mnie.


bo­so-przed-two­-słowa ę-skradam-gdyś-mnie-z po­wiek-do ust-podrzucił-uchy­lam-dwa-zda­nia-z linijek-drżeniem-zma­lowa­nym
kszyszuniabo­soprzedtwo­jesłowa sięskradamgdyśmniez po­wiekdo ustpodrzuciłuchy­lamdwazda­niaz linijekdrżeniemzma­lowa­nymz wzruszenieńszerokonakończących siężdźbłachdrżeniatamna dolekołyszę sięopuszkiemwspomnieńpa­li sięczer­wieńmilczeniawdmucha­nychtwychsłówwe mniebo­so przedprzed two­jetwo­je słowa sięsłowa się skradamskradam gdyśgdyś mniemnie z po­wiekz po­wiek do ustdo ust podrzuciłpodrzucił uchy­lamuchy­lam dwadwa zda­niazda­nia z linijekz linijek drżeniemdrżeniem zma­lowa­nymzma­lowa­nym z wzruszenieńz wzruszenień szerokoszeroko nana kończących siękończących się żdźbłachżdźbłach drżeniadrżenia tamtam na dolena dole kołyszę siękołyszę się opuszkiemopuszkiem wspomnieńwspomnień pa­li siępa­li się czer­wieńczer­wień milczeniamilczenia wdmucha­nychwdmucha­nych twychtwych słówsłów we mniebo­so przed two­jeprzed two­je słowa siętwo­je słowa się skradamsłowa się skradam gdyśskradam gdyś mniegdyś mnie z po­wiekmnie z po­wiek do ustz po­wiek do ust podrzuciłdo ust podrzucił uchy­lampodrzucił uchy­lam dwauchy­lam dwa zda­niadwa zda­nia z linijekzda­nia z linijek drżeniemz linijek drżeniem zma­lowa­nymdrżeniem zma­lowa­nym z wzruszenieńzma­lowa­nym z wzruszenień szerokoz wzruszenień szeroko naszeroko na kończących sięna kończących się żdźbłachkończących się żdźbłach drżeniażdźbłach drżenia tamdrżenia tam na doletam na dole kołyszę sięna dole kołyszę się opuszkiemkołyszę się opuszkiem wspomnieńopuszkiem wspomnień pa­li sięwspomnień pa­li się czer­wieńpa­li się czer­wień milczeniaczer­wień milczenia wdmucha­nychmilczenia wdmucha­nych twychwdmucha­nych twych słówtwych słów we mnie