Bo­wiem czas to jest pieniądzem i to ważne przykazanie Za­miast tam­tych dziesięciu niech w pa­mięci ci zostanie 


bo­wiem-czas-to jest pieniądzem-i to ważne-przykazanie-za­miast-tam­tych-dziesięciu-niech-w pa­mię- zostanie 
kazik staszewskibo­wiemczasto jest pieniądzemi to ważneprzykazanieza­miasttam­tychdziesięciuniechw pa­mięcici zostanie bo­wiem czasczas to jest pieniądzemto jest pieniądzem i to ważnei to ważne przykazanieprzykazanie za­miastza­miast tam­tychtam­tych dziesięciudziesięciu niechniech w pa­mięciw pa­mięci ci zostanie bo­wiem czas to jest pieniądzemczas to jest pieniądzem i to ważneto jest pieniądzem i to ważne przykazaniei to ważne przykazanie za­miastprzykazanie za­miast tam­tychza­miast tam­tych dziesięciutam­tych dziesięciu niechdziesięciu niech w pa­mięciniech w pa­mięci ci zostanie bo­wiem czas to jest pieniądzem i to ważneczas to jest pieniądzem i to ważne przykazanieto jest pieniądzem i to ważne przykazanie za­miasti to ważne przykazanie za­miast tam­tychprzykazanie za­miast tam­tych dziesięciuza­miast tam­tych dziesięciu niechtam­tych dziesięciu niech w pa­mięcidziesięciu niech w pa­mięci ci zostanie bo­wiem czas to jest pieniądzem i to ważne przykazanieczas to jest pieniądzem i to ważne przykazanie za­miastto jest pieniądzem i to ważne przykazanie za­miast tam­tychi to ważne przykazanie za­miast tam­tych dziesięciuprzykazanie za­miast tam­tych dziesięciu niechza­miast tam­tych dziesięciu niech w pa­mięcitam­tych dziesięciu niech w pa­mięci ci zostanie 

Czas jest cierpieniem, czas jest nadzieją, czas jest wejściem w samego siebie. Ale nie jest już... pieniądzem.Życie to błędów unikanie, a nie ich skrzętne ukrywanie. Człek i tak skrzy­deł nie dostanie, błądzić nig­dy nie przestanie. Dla­tego, gdy błąd już powstanie, Zas­tanów się nad nim, kochanie. Prześpij się z nim, zjedz śniadanie, I ołówkiem opisz na ścianie. Niech tam na wieki już zostanie, Niosąc wszys­tkim ważne przesłanie. Iż słowa Twe, o życiu to nie bajanie, I ta­kie jest błędów Twych nauczanie. * to tyl­ko ta­kie so­bie, słów składanie, bez war­tości, z nudów zabawianie....A czymże jest two­ja dusza, sko­ro nie prag­nie pod­gwiez­dnej podróży pop­rzez stu­lecia za­miast tych krótkich lat żywo­ta? Czymże jest two­ja dusza, sko­ro nie prag­nie szu­kać praw­dy przez wie­czność za­miast przez ten mar­ny czas zwykłego życia? Czas jest: szansą, lekarzem, nadzieją, postępem, myślą, działaniem, pieniądzem, nauczycielem. . . i czymś, co jest nie do odrobienia.O, tak zni­komy jest człowiek, że na­wet tam, gdzie ma praw­dziwą pew­ność swe­go is­tnienia, tam gdzie je­go obec­ność od­działywa niezap­rzeczal­nie i wy­cis­ka pieczęć w pa­mięci, w duszy je­go ukocha­nych, że i tam zgasnąć, zniknąć mu­si, i to tak prędko! I tyl­ko nie wiem czy aby naprawdę Jes­teś war­ta Ko­lej­nej szan­sy ..................... Niech czas zdecyduje