Boże, coś Polskę przez tak długie wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie.


boże-coś-polskę-przez-tak-długie-wieki-otaczał-blaskiem-potęgi-i-chwały-przed-twe-ołtarze-zanosim-błaganie-ojczyznę-wolną-racz-nam-wróć
alojzy felińskibożecośpolskęprzeztakdługiewiekiotaczałblaskiempotęgichwałyprzedtweołtarzezanosimbłaganieojczyznęwolnąracznamwrócićpaniecoś polskępolskę przezprzez taktak długiedługie wiekiwieki otaczałotaczał blaskiemblaskiem potęgipotęgi ii chwałyprzed twetwe ołtarzeołtarze zanosimzanosim błaganieojczyznę wolnąwolną raczracz namnam wrócićcoś polskę przezpolskę przez takprzez tak długietak długie wiekidługie wieki otaczałwieki otaczał blaskiemotaczał blaskiem potęgiblaskiem potęgi ipotęgi i chwałyprzed twe ołtarzetwe ołtarze zanosimołtarze zanosim błaganieojczyznę wolną raczwolną racz namracz nam wrócićcoś polskę przez takpolskę przez tak długieprzez tak długie wiekitak długie wieki otaczałdługie wieki otaczał blaskiemwieki otaczał blaskiem potęgiotaczał blaskiem potęgi iblaskiem potęgi i chwałyprzed twe ołtarze zanosimtwe ołtarze zanosim błaganieojczyznę wolną racz namwolną racz nam wrócićcoś polskę przez tak długiepolskę przez tak długie wiekiprzez tak długie wieki otaczałtak długie wieki otaczał blaskiemdługie wieki otaczał blaskiem potęgiwieki otaczał blaskiem potęgi iotaczał blaskiem potęgi i chwałyprzed twe ołtarze zanosim błaganieojczyznę wolną racz nam wrócić

Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną racz wrócić, Panie.Miłość w jednej chwili daje nam coś, czego nie moglibyśmy osiągnąć przez długie lata pracy.Po­zyc­ja to pa­radoks świata me­go lu­du, og­ra­nicze­nie naszej potęgi wy­nikające z głodu tej właśnie potęgi. Osiąga sieją przez zdradę, a ona czy­ni po­dat­ny­mi na zdradę tych, którzy zdradzi­li wcześniej. Ci naj­potężniej­si w Menzo­ber­ranzan spędzają całe dnie na ogląda­niu się przez ra­mię, by ochro­nić się przed szty­leta­mi, które mogłyby wbić się w ich plecy. A śmierć cze­ka zwyk­le z przodu.Mężczyźni przez długie wieki czu­wali nad tym, by ich sto­sun­ki z ko­bieta­mi były sto­sun­ka­mi panów do służebnych.Ero­tyzm zmysłowa w drżeniu na­miętności jest da­rem z góry którą mu­simy sza­nować. Żyj­my roz­ważnie i żyj­my w czys­tości a miłość nig­dy nie zgaśnie. Choć ser­cu brak te­go tym co mażą in­ni mogą pro­sić i tak praw­dzi­wi te­go nie ot­rzy­mają by łat­wo zdo­być. Łzy można wy­lewać i pro­sić po wieki a zaw­sze coś gra­nice nam zam­knie cza­sem w naszej duszy to wieki.Chmury nad nami rozpal w łunę, / Uderz nam w serca złotym dzwonem, / Otwórz nam Polskę, jak piorunem / Otwierasz niebo zachmurzone.