Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam.


boże-strzeż-mnie-od-przyjaciół-z-wrogami-poradzę-sobie-sam
valdemar baldheadbożestrzeżmnieodprzyjaciółwrogamiporadzęsobiesamstrzeż mniemnie odod przyjaciółz wrogamiwrogami poradzęporadzę sobiesobie samstrzeż mnie odmnie od przyjaciółz wrogami poradzęwrogami poradzę sobieporadzę sobie samstrzeż mnie od przyjaciółz wrogami poradzę sobiewrogami poradzę sobie samz wrogami poradzę sobie sam

Strzeż mnie, Boże, od przy­jaciół, a od niep­rzy­jaciół ob­ro­nię się sam.Niech mnie bogowie strzegą od przyjaciół. Z nieprzyjaciółmi sam sobie dam radę.Każdy Twój wy­rok przyjmę twardy, Przed mocą Twoją się ukorzę, Ale chroń mnie, Pa­nie, od po­gar­dy, Przed niena­wiścią strzeż mnie, Boże.Dlacze­go tu jes­tem, Boże za­gubionych dusz, Boże sam za­gubiony pośród in­nych bogów? Cu­da no­woczes­nej nauki i roz­kosze tej przeklętej cy­wili­zac­ji. Strzeż nas, Boże od te­go wszystkiego.Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?