Boże, zo­bacz, przyp­ro­wadziłam go do Ciebie. Te­raz Ty zrób wreszcie coś, by mógł uwierzyć.


boże-zo­bacz-przyp­ro­wadziłam-go do ciebie-te­raz-ty zrób-wreszcie-coś-by mógł-uwierzyć
riotbożezo­baczprzyp­ro­wadziłamgo do ciebiete­razty zróbwreszciecośby mógłuwierzyćprzyp­ro­wadziłam go do ciebiete­raz ty zróbty zrób wreszciewreszcie cośby mógł uwierzyćte­raz ty zrób wreszciety zrób wreszcie cośte­raz ty zrób wreszcie coś

Przynajmniej raz w życiu zrób coś co podpowiada Ci serce, a nie rozum. Przynajmniej raz zrób spontanicznie coś czego pragniesz z całego serca.Zrób coś dziesięć ra­zy dob­rze, a i tak nikt nie zwróci na to uwa­gi. Zrób raz źle, a za­pamiętają Ci to na zawsze.Zrób coś dla Siebie, to Siebie zrobi coś dla Ciebie!Za­raz na początku życia ktoś po­winiem nam po­wie­dzieć, że umiera­my. Może wte­dy żyli­byśmy pełnią życia w każdej mi­nucie każde­go dnia. Działaj! Kiedy poczu­jesz, że chcesz coś zro­bić, zrób to od ra­zu, te­raz! Dni, które przyjdą, są policzone.Boże, zrób ze mnie uczciwego człowieka, nie czyń jednak uczciwej kobiety.†Och Naj­wyższa siło Naj­większa tajemnico Mie­szkający tak daleko A blis­ki tak sa­mo dla wszystkich Wy­bacz Nam za śle­potę i głupotę Za Nasze ludzkie słabości Och Mędrcu nad mędrcami Tyś coś źródło wsze­lakiej Miłości Naj­większy oceanie Dobroci Prze­bacz Nam wszys­tko, co złe †Wskaż Nam drogę odrodzenia Po­daj Nam dłoń bym nie upadali Bym się nie ra­nili o złe słowa Abym nie ka­leczy­li się o złe czyny Wy­bacz Nam, Prze­bacz Nam i Po­kieruj lo­sem Naszym