Boże, zrób ze mnie uczciwego człowieka, nie czyń jednak uczciwej kobiety.


boże-zrób-ze-mnie-uczciwego-człowieka-nie-czyń-jednak-uczciwej-kobiety
ninon de lenclosbożezróbzemnieuczciwegoczłowiekanieczyńjednakuczciwejkobietyzrób zeze mniemnie uczciwegouczciwego człowiekanie czyńczyń jednakjednak uczciwejuczciwej kobietyzrób ze mnieze mnie uczciwegomnie uczciwego człowiekanie czyń jednakczyń jednak uczciwejjednak uczciwej kobietyzrób ze mnie uczciwegoze mnie uczciwego człowiekanie czyń jednak uczciwejczyń jednak uczciwej kobietyzrób ze mnie uczciwego człowiekanie czyń jednak uczciwej kobiety

Boże, zrób ze mnie uczci­wego człowieka, nie czyń jed­nak uczci­wej kobiety.Do szczęścia kobiety uczciwej to warunek nieodzowny: kochać tego, któremu się oddaje.Boże, zo­bacz, przyp­ro­wadziłam go do Ciebie. Te­raz Ty zrób wreszcie coś, by mógł uwierzyć.Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?Trud człowieka uczciwego zawsze zaowocuje.Złoto potrafi zabałamucić nawet uczciwego człowieka.