...bo jak się jest za­kocha­nym to oczy tak błyszczą... szko­da, że Ci sa­mot­ni mają ta­kie smut­ne oczy...


bo-jak ę-jest za­kocha­nym-to oczy-tak-błyszczą-szko­da że ci ­­-mają-­kie-smut­ne-oczy
majka_majdanbojak sięjest za­kocha­nymto oczytakbłyszcząszko­da że ci sa­mot­nimająta­kiesmut­neoczybo jak sięjak się jest za­kocha­nymjest za­kocha­nym to oczyto oczy taktak błyszcząmają ta­kieta­kie smut­nesmut­ne oczybo jak się jest za­kocha­nymjak się jest za­kocha­nym to oczyjest za­kocha­nym to oczy takto oczy tak błyszcząmają ta­kie smut­neta­kie smut­ne oczybo jak się jest za­kocha­nym to oczyjak się jest za­kocha­nym to oczy takjest za­kocha­nym to oczy tak błyszcząmają ta­kie smut­ne oczybo jak się jest za­kocha­nym to oczy takjak się jest za­kocha­nym to oczy tak błyszczą

Za­mykam oczy i ro­bię głębo­ki wdech i myślę o swoim życiu i jak tu wylądo­wałem. Myślę o szko­dach, zniszcze­niach i krzyw­dach, ja­kie wyrządziłem so­bie i in­nym. Myślę o niena­wiści do sa­mego siebie. Myślę o tym, jak i dlacze­go i co się stało i myśli przychodzą z łat­wością, ale od­po­wie­dzi nie.Podnoszenie oczek patrzymy w oczy zuchwale i pilnie. Wszystko w spojrzeniu, jak na niemym filmie. Siedzimy tak daleko, choć tak bardzo blisko, i tylko oczy, oczy mówią sobie wszystko.Jeżeli oczy są wi­zerun­kiem człowieka, to cze­mu mi­mo pięknej duszy sta­ramy sie je upiękrzyć?? Cze­mu uk­ry­wamy siebie, sta­ramy sie być kimś in­nym? Oczy mają wielką głębię, bo każdy człowiek jest piękny inaczej.Uwiel­biam jak na mnie pat­rzysz, wte­dy Two­je oczy naj­piękniej się błyszczą.dziew­czy­na jest jak słońce, świeci gdy wszys­cy oczy ot­warte mają...... kochanką jak księżyc zaczy­na świecić gdy wszys­cy oczy za­mykają...więc zos­tań mą dobą nie bądź tyl­ko chwilą Mój miły masz ta­kie wiel­kie czar­ne oczy jak strach I uśmiech jak księżyc pośrod­ku tej nocy - Spójrz! mówię - Gwiaz­dy drżą A ty się śmiejesz Mój miły jes­teśmy tak blisko od gwiazd dzieli nas tyl­ko cien­ki su­fit rozsądku kruchy jak szkło