Bo każdy człowiek ma trzy życia w sobie jedno, po którym płacze, drugie w którym żyje i stęka, trzecie, którego się spodziewa.


bo-każdy-człowiek-trzy-życia-w-sobie-jedno-po-którym-płacze-drugie-w-którym-żyje-i-stęka-trzecie-którego-ę-spodziewa
józef ignacy kraszewskibokażdyczłowiektrzyżyciasobiejednopoktórympłaczedrugieżyjestękatrzeciektóregosięspodziewabo każdykażdy człowiekczłowiek mama trzytrzy życiażycia ww sobiesobie jednopo którymktórym płaczedrugie ww którymktórym żyjeżyje ii stękaktórego sięsię spodziewabo każdy człowiekkażdy człowiek maczłowiek ma trzyma trzy życiatrzy życia wżycia w sobiew sobie jednopo którym płaczedrugie w którymw którym żyjektórym żyje iżyje i stękaktórego się spodziewabo każdy człowiek makażdy człowiek ma trzyczłowiek ma trzy życiama trzy życia wtrzy życia w sobieżycia w sobie jednodrugie w którym żyjew którym żyje iktórym żyje i stękabo każdy człowiek ma trzykażdy człowiek ma trzy życiaczłowiek ma trzy życia wma trzy życia w sobietrzy życia w sobie jednodrugie w którym żyje iw którym żyje i stęka

Każdy człowiek ma trzy życia w so­bie: jed­no, po którym płacze, dru­gie, w którym żyje i stęka, trze­cie, które­go się spodziewa.Żeby tworzyć, trzeba mieć jakieś źródło poza sobą, w którym się człowiek odnawia, z którego czerpie.Człowiek jest tym, czym miejsce, w którym żyje.„Dwa najważniejsze dni Twojego życia to ten, w którym się urodziłeś oraz ten, w którym dowiedziałeś się, po co”Każdy człowiek to odrębny świat, jedynym mostem, po którym można się do niego dostać, jest miłość.Moje ciało jest kształtem, w którym żyję i ono kształtuje sposób, w jaki żyję.