Bo miłość nie zna, co to jej najwyższa miara, póki wciąż cudzych spojrzeń uniknąć się stara.


bo-miłość-nie-zna-co-to-jej-najwyższa-miara-póki-wciąż-cudzych-spojrzeń-uniknąć-ę-stara
john donnebomiłośćnieznacotojejnajwyższamiarapókiwciążcudzychspojrzeńuniknąćsięstarabo miłośćmiłość nienie znajej najwyższanajwyższa miarapóki wciążwciąż cudzychcudzych spojrzeńspojrzeń uniknąćuniknąć sięsię starabo miłość niemiłość nie znaco to jejjej najwyższa miarapóki wciąż cudzychwciąż cudzych spojrzeńcudzych spojrzeń uniknąćspojrzeń uniknąć sięuniknąć się starabo miłość nie znaco to jej najwyższapóki wciąż cudzych spojrzeńwciąż cudzych spojrzeń uniknąćcudzych spojrzeń uniknąć sięspojrzeń uniknąć się staraco to jej najwyższa miarapóki wciąż cudzych spojrzeń uniknąćwciąż cudzych spojrzeń uniknąć sięcudzych spojrzeń uniknąć się stara

Miara, jaką ktoś mierzy swą miłość, jest miarą biologicznej jego wartości. -Stanisław Brzozowski
miara-jaką-ktoś-mierzy-swą-miłość-jest-miarą-biologicznej-jego-wartoś
Kto miłości nie zna­lazł już jej nie odnajdzie, Kto na nią wciąż cze­ka ni­kogo nie kocha, spróbuj nie chcieć jej wca­le - wte­dy przyj­dzie sama. -Jan Twardowski
kto-miłoś-nie zna­lazł-już-jej-nie odnajdzie-kto-na ą-wciąż-cze­ka-­kogo-nie kocha-spróbuj-nie chcieć-jej-wca­- wte­dy
Miłość nie pragnie, aby jej dogadzano, ani nie stara się o własną wygodę; lecz troszczy się o dobro innych i buduje Niebo pośród piekielnej rozpaczy. -William Blake
miłość-nie-pragnie-aby-jej-dogadzano-ani-nie-stara-ę-o-własną-wygodę-lecz-troszczy-ę-o-dobro-innych-i-buduje-niebo-pośród-piekielnej
Sza­leństwo opętało jej dob­re ser­ce... Brud psycho­zy ok­rył jej po­wieki .... Ona wciąż się uśmie­cha, wciąż uda­je bo wy i tak nie zro­zumiecie .... -loquentia
sza­ństwo-opęło-jej-dob­re-ser­-brud psycho­zy-ok­rył-jej-po­wieki-ona wciąż ę-uśmie­cha-wciąż-uda­-bo wy i tak