. . . bo umiem dziś na Naturę patrzeć nie jak w czasach Młodości, co jest bezmyślną, lecz słysząc spokojną, smutną muzykę ludzkości.


bo-umiem-dziś-na-naturę-patrzeć-nie-jak-w-czasach-młodoś-co-jest-bezmyślną-lecz-słysząc-spokojną-smutną-muzykę-ludzkoś
samuel coleridgeboumiemdziśnanaturępatrzećniejakczasachmłodościcojestbezmyślnąleczsłyszącspokojnąsmutnąmuzykęludzkościbobo umiemumiem dziśdziś nana naturęnaturę patrzećpatrzeć nienie jakjak ww czasachczasach młodościco jestjest bezmyślnąlecz słyszącsłysząc spokojnąsmutną muzykęmuzykę ludzkościbo umiembo umiem dziśumiem dziś nadziś na naturęna naturę patrzećnaturę patrzeć niepatrzeć nie jaknie jak wjak w czasachw czasach młodościco jest bezmyślnąlecz słysząc spokojnąsmutną muzykę ludzkościbo umiem dziśbo umiem dziś naumiem dziś na naturędziś na naturę patrzećna naturę patrzeć nienaturę patrzeć nie jakpatrzeć nie jak wnie jak w czasachjak w czasach młodościbo umiem dziś nabo umiem dziś na naturęumiem dziś na naturę patrzećdziś na naturę patrzeć niena naturę patrzeć nie jaknaturę patrzeć nie jak wpatrzeć nie jak w czasachnie jak w czasach młodości

Żadna beznadziejność nie jest tak smutna jak beznadziejność wczesnej młodości, kiedy w duszy są tylko pragnienia.i chy­ba nie umiem na­pisać dziś wiersza her­ba­ta styg­nie gdzieś na bok odstawiona a żółciut­ka cyt­rynka zaczy­na już pew­nie pływać do góry brzuchem a ja tak siedzę i du­mam jak go zam­knąć w słowa i chy­ba nie umiem wy­myślić dziś żad­nej sen­sownej klatki może to ko­ra przedczołowa al­bo po pros­tu skro­niowy płat nie chce ba­wić się w syntezowanie więc chy­ba dziś nic z te­go nie będzie je­go zielo­ne oczka zos­taną nieposkromione Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku.