Boga możemy szukać rozumem, ale znaleźć możemy Go tylko sercem.


boga-możemy-szukać-rozumem-ale-znaleźć-możemy-go-tylko-sercem
józsef eotvosbogamożemyszukaćrozumemaleznaleźćgotylkosercemboga możemymożemy szukaćszukać rozumemale znaleźćznaleźć możemymożemy gogo tylkotylko sercemboga możemy szukaćmożemy szukać rozumemale znaleźć możemyznaleźć możemy gomożemy go tylkogo tylko sercemboga możemy szukać rozumemale znaleźć możemy goznaleźć możemy go tylkomożemy go tylko sercemale znaleźć możemy go tylkoznaleźć możemy go tylko sercem

Nie możemy z naszego życia wyrwać ani jednej strony, ale książkę wrzucić w ogień możemy.Ludzi trzeba szukać nie z latarnią, ale z sercem; bo tylko na miłość otwierają serca.Możemy pójść do nieba, Ale możemy poszu­kać włas­nych miejsc, A na­wet jeśli wy­bie­rze­my niebo, War­to swoją drogą doń dojść.To, co możemy przecho­wać na półkach, możemy wyrzu­cić z pamięci.Możemy nie mieć wpływu na ilość ob­rotów swo­jej klep­sydry, ale możemy spra­wić, aby prze­sypy­wało się przez nią coś piękniej­sze­go niż piasek. Z cyk­lu po­wieści Nie mu­simy się rozmnażać, możemy po­sadzić dom, możemy wy­budo­wać drzewo. W su­mie jest mi to obojętne.