Bogactwem, odpoczynkiem i zdrowiem cieszymy się w pełni jedynie wtedy, gdy je tracimy lub odzyskujemy.


bogactwem-odpoczynkiem-i-zdrowiem-cieszymy-ę-w-peł-jedynie-wtedy-gdy-tracimy-lub-odzyskujemy
jean paulbogactwemodpoczynkiemzdrowiemcieszymysiępełnijedyniewtedygdytracimylubodzyskujemyodpoczynkiem ii zdrowiemzdrowiem cieszymycieszymy sięw pełnipełni jedyniejedynie wtedygdy jeje tracimytracimy lublub odzyskujemyodpoczynkiem i zdrowiemi zdrowiem cieszymyzdrowiem cieszymy sięcieszymy się wsię w pełniw pełni jedyniepełni jedynie wtedygdy je tracimyje tracimy lubtracimy lub odzyskujemyodpoczynkiem i zdrowiem cieszymyi zdrowiem cieszymy sięzdrowiem cieszymy się wcieszymy się w pełnisię w pełni jedyniew pełni jedynie wtedygdy je tracimy lubje tracimy lub odzyskujemyodpoczynkiem i zdrowiem cieszymy sięi zdrowiem cieszymy się wzdrowiem cieszymy się w pełnicieszymy się w pełni jedyniesię w pełni jedynie wtedygdy je tracimy lub odzyskujemy

Przyjaźni zdrowiem sobie przy kuflu życzymy, a bodaj że oboje przy kuflu tracimy. -Jan Kochanowski
przyjaź-zdrowiem-sobie-przy-kuflu-życzymy-a-bodaj-że-oboje-przy-kuflu-tracimy
Rozumieli się do czasu, gdy nie odkryli w pełni kart. wtedy dopiero rozpoczęli z sobą dyskusję. -Czesław Banach
rozumieli-ę-do-czasu-gdy-nie-odkryli-w-peł-kart-wtedy-dopiero-rozpoczęli-z-sobą-dyskusję
Rozwijasz się jako człowiek jedynie wtedy, gdy znajdujesz się poza własną strefą komfortu -Scott Jurek
rozwijasz-ę-jako-człowiek-jedynie-wtedy-gdy-znajdujesz-ę-poza-własną-strefą-komfortu
Rządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego zmuszone lub gdy jest to dla nich korzystne. -Napoleon Bonaparte
rządy-dotrzymują-słowa-tylko-wtedy-gdy-są-do-tego-zmuszone-lub-gdy-jest-to-dla-nich-korzystne
Człowiek może być w pełni sobą tyl­ko wte­dy, gdy jest w pełni pośród in­nych ludzi. -Milan Kundera
człowiek-może-być-w peł-sobą-tyl­ko-wte­dy-gdy-jest w peł-pośród-in­nych-ludzi