Bogactwem, odpoczynkiem i zdrowiem cieszymy się w pełni jedynie wtedy, gdy je tracimy lub odzyskujemy.


bogactwem-odpoczynkiem-i-zdrowiem-cieszymy-ę-w-peł-jedynie-wtedy-gdy-tracimy-lub-odzyskujemy
jean paulbogactwemodpoczynkiemzdrowiemcieszymysiępełnijedyniewtedygdytracimylubodzyskujemyodpoczynkiem ii zdrowiemzdrowiem cieszymycieszymy sięw pełnipełni jedyniejedynie wtedygdy jeje tracimytracimy lublub odzyskujemyodpoczynkiem i zdrowiemi zdrowiem cieszymyzdrowiem cieszymy sięcieszymy się wsię w pełniw pełni jedyniepełni jedynie wtedygdy je tracimyje tracimy lubtracimy lub odzyskujemyodpoczynkiem i zdrowiem cieszymyi zdrowiem cieszymy sięzdrowiem cieszymy się wcieszymy się w pełnisię w pełni jedyniew pełni jedynie wtedygdy je tracimy lubje tracimy lub odzyskujemyodpoczynkiem i zdrowiem cieszymy sięi zdrowiem cieszymy się wzdrowiem cieszymy się w pełnicieszymy się w pełni jedyniesię w pełni jedynie wtedygdy je tracimy lub odzyskujemy

Przyjaźni zdrowiem sobie przy kuflu życzymy, a bodaj że oboje przy kuflu tracimy.Rozumieli się do czasu, gdy nie odkryli w pełni kart. wtedy dopiero rozpoczęli z sobą dyskusję.Rozwijasz się jako człowiek jedynie wtedy, gdy znajdujesz się poza własną strefą komfortuRządy dotrzymują słowa tylko wtedy, gdy są do tego zmuszone lub gdy jest to dla nich korzystne.Człowiek wybiera samotność jedynie wtedy, gdy jest w zupełnej harmonii z samym sobą, albo też gdy czuje, że wszyscy ludzie są mu tak obcy, że nawet w tłumie, nawet wśród bliskich czuje się w głębi duszy samotny, zdany na samego siebie.Człowiek może być w pełni sobą tyl­ko wte­dy, gdy jest w pełni pośród in­nych ludzi.