Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje.


bogaty-jest-ten-kto-żo-posiada-bogatszy-kto-ło-potrzebuje-najbogatszy-kto-wiele-daje
tersteegenbogatyjesttenktodużoposiadabogatszymałopotrzebujenajbogatszywieledajebogaty jestjest tenkto dużodużo posiadakto małomało potrzebujekto wielewiele dajebogaty jest tenkto dużo posiadakto mało potrzebujekto wiele daje

Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje.Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej.Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie.Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje.Od tego, kto jest bogaty, lepszy ten, kto może zostać bogatym.Zdrowy rozsądek to rzecz, której każdy potrzebuje, mało kto posiada, a nikt nie wie, że mu brakuje.