Bogaty jest ten, kto dużo posiada; bogatszy, kto mało potrzebuje; najbogatszy, kto wiele daje.


bogaty-jest-ten-kto-żo-posiada-bogatszy-kto-ło-potrzebuje-najbogatszy-kto-wiele-daje
tersteegenbogatyjesttenktodużoposiadabogatszymałopotrzebujenajbogatszywieledajebogaty jestjest tenkto dużodużo posiadakto małomało potrzebujekto wielewiele dajebogaty jest tenkto dużo posiadakto mało potrzebujekto wiele daje

Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje. -Erihc Fromm
nie-jest-bogaty-ten-kto-żo-lecz-ten-kto-żo-daje
Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej. -Seneka
nie-ten-jest-biedny-kto-posiada-ło-lecz-ten-kto-pragnie-więcej
Ubogi jest nie ten, kto mało posiada, ale ten, kto więcej pragnie. -Seneka
ubogi-jest-nie-ten-kto-ło-posiada-ale-ten-kto-więcej-pragnie
Bogatym nie jest ten kto posiada, lecz ten, kto daje. -Jan Paweł II
bogatym-nie-jest-ten-kto-posiada-lecz-ten-kto-daje
Od tego, kto jest bogaty, lepszy ten, kto może zostać bogatym. -Perykles
od-tego-kto-jest-bogaty-lepszy-ten-kto-może-zostać-bogatym
Zdrowy rozsądek to rzecz, której każdy potrzebuje, mało kto posiada, a nikt nie wie, że mu brakuje. -Benjamin Franklin
zdrowy-rozsądek-to-rzecz-której-każdy-potrzebuje-ło-kto-posiada-a-nikt-nie-wie-że-mu-brakuje