Boi się wpływu tyl­ko słaby, in­dy­widual­ności nic nie złamie.


boi ę-wpływu-tyl­ko-słaby-in­dy­widual­noś-nic-nie złamie
bogumił buczyńskiboi sięwpływutyl­kosłabyin­dy­widual­nościnicnie złamieboi się wpływuwpływu tyl­kotyl­ko słabyin­dy­widual­ności nicnic nie złamieboi się wpływu tyl­kowpływu tyl­ko słabyin­dy­widual­ności nic nie złamieboi się wpływu tyl­ko słaby

... słaby człowiek stałe „pan­cerz siłyA kto się Boga boi, ten się nic nie boi.I nad­chodzi ta­ka chwi­la, kiedy stwier­dzasz, że nie masz już nic do stra­cenia, że jes­teś słaby, ni­jaki i sam - tyl­ko Ty, nie masz nic i ni­kogo ... naj­pierw przychodzi strach. Później roz­pacz. A później... to wyzwala. Zbierz myśli. Zbierz swo­je ser­ce do ku­py. Po­radzisz so­bie. Te­raz może być już tyl­ko lepiej.Tyl­ko ma­nia wiel­kości może nasz niesłycha­nie słaby umysł czy­nić sędzią dzieł Bożych i wszys­tko we wszechświecie, co nie służy nasze­mu pożyt­ko­wi, uważać za próżne i zbędne.Gdy słaby wchodzi w so­jusz z sil­nym, słaby po­nosi koszta sojuszu.Kto się boi, nie wiedząc właściwie czego, podwójnie się boi.